Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych (PWIS) jest programem realizowanym w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.

Celem Programu jest:

 • budowanie szeroko pojętej akceptacji społecznej dla energetyki jądrowej i realizowanego przez Spółkę Programu inwestycyjnego,
 • wsparcie realizacji inicjatyw lokalnych, zarówno gminnych, jak i innych interesariuszy działających w danym regionie,
 • upowszechnianie wiedzy, w tym m.in. w zakresie związanym z szeroko pojętą  tematyką energii jądrowej.

PWIS jest inicjatywą skierowaną do jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się na obszarze terytorialnym objętym Programem, a także organizacji lub jednostek posiadających osobowość prawną lub nieposiadających osobowości prawnej, które prowadzą działania na tym terenie.

W ramach Programu można uzyskać wsparcie na realizację projektów w dziedzinach:

 • nauka i edukacja – działania i programy edukacyjne, konkursy z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym m.in. związane z szeroko pojętym tematem energii jądrowej, w tym m.in. wydarzenia branżowe dot. energii jądrowej,
 • ochrona środowiska naturalnego – działania i aktywne formy pracy, służące ochronie środowiska, angażujące dzieci, młodzież i społeczność lokalną, kształtujące postawy i budujące świadomość ekologiczną,
 • turystyka – wsparcie promocji turystycznej regionu, działania na rzecz edukacji środowiska turystycznego,
 • bezpieczeństwo – działania zwiększające bezpieczeństwo w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i higieny pracy, publicznego, wspierające służby zdrowia i ratownicze,
 • infrastruktura lokalna – tworzenie infrastruktury ogólnodostępnej dla społeczności, która będzie sprzyjała rozwojowi i polepszeniu warunków życia danej społeczności,
 • inicjatywy społeczne i charytatywne – działania, programy organizacji i instytucji, wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawne, starsze, wymagające stałej lub doraźnej opieki oraz na rzecz społeczności lokalnej,
 • kultura - inicjatywy i wydarzenia kulturalne, na rzecz podtrzymania tradycji narodowej oraz  dbałości o zabytki i dobra kultury,
 • sport - wsparcie sportu amatorskiego poprzez programy edukacji sportowej, aktywizację ruchową dzieci i młodzieży, w tym również tworzenie warunków do czynnego uprawiania sportu.
 • Zgłaszane inicjatywy są oceniane przez Komisję zrównoważonego rozwoju, złożoną z przedstawicieli Spółki, której zadaniem jest opiniowanie i rekomendowanie zarządowi Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe tych projektów, które spełniają wymogi formalne oraz założenia Programu