Od momentu wskazania potencjalnych lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej („Lubiatowo-Kopalino” w gminie Choczewo oraz „Żarnowiec” w gminach Krokowa i Gniewino), Spółka PGE EJ 1 prowadzi stały, otwarty dialog ze stroną samorządową. Współpracuje z władzami gminnymi, powiatowymi oraz Urzędem Marszałkowskim woj. Pomorskiego w celu wypracowania rozwiązań na rzecz wzrostu aktywności gospodarczej w obszarze planowanej elektrowni jądrowej. Wynikiem tej współpracy jest zainaugurowany w 2015 roku Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych (PWRGL), którego celem jest umacnianie dobrosąsiedzkich relacji pomiędzy inwestorem a społecznością lokalną i władzami gmin lokalizacyjnych. PWRGL stanowi transparentny model finansowania projektów z zakresu: (1) działań edukacyjno-informacyjnych, (2) aktywności związanych z lokalnym rynkiem pracy i szkolnictwem zawodowym (w przypadku powiatów puckiego i wejherowskiego), (3) wsparcia gminnych projektów inwestycyjnych oraz (4) innych inicjatyw istotnych dla społeczności lokalnej. Ze wsparcia finansowego w ramach PWRGL mogą korzystać mieszkańcy, władze i lokalne organizacje. Dotychczas odbyło się 5 edycji Programu Wsparcia Gmin Lokalizacyjnych, w ramach których zrealizowano projekty o łącznej wartości ponad 9 mln zł. Obecnie trwa VI edycja Programu, której budżet został zatwierdzony na poziomie 2 mln zł.

Budżet poprzedniej tj. V edycji Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych (2019 rok) został zatwierdzony na poziomie 2 mln zł. W ramach PWRGL zakontraktowano dwadzieścia dwa  projekty w tym m.in.:

GMINA CHOCZEWO

 • Wyjazd edukacyjny do elektrowni jądrowej Dukovany, dofinansowanie: 60 tys. zł
 • Budowa domu sołeckiego w Kierzkowie, dofinansowanie: 352 tys. zł
 • Montaż oświetlenia LED na boisku sportowym w Choczewie, dofinansowanie: 28 tys. zł
 • Zakup quada ratowniczego dla OSP w Kopalinie Ochotnicza Straż Pożarna w Kopalinie, dofinansowanie: 40 tys. zł

GMINA KROKOWA

 • Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży „Spotkajmy się po szkole”, dofinansowanie: 60 tys. zł
 • Dokończenie budowy obiektu szkoły podstawowej w Wierzchucinie wraz z wyposażeniem, dofinansowanie:  250 tys. zł
 • Budowa przesyłowej/tranzytowej sieci wodociągowej Minkowice - Krokowa, dofinansowanie: 90 tys. zł

GMINA GNIEWINO

 • Realizacja edukacyjnych zajęć interaktywnych w placówkach oświatowych Gminy Gniewino - edycja II, dofinansowanie:  69 tys. zł
 • Budowa placu zabaw w miejscowości Strzebielinko (teren kompleksu Kaszubskie Oko), dofinansowanie:  200 tys. zł
 • Budowa domu sołeckiego w Czymanowie - III etap, dofinansowanie:  343 tys. zł

POWIAT PUCKI

 • Nauka z Energią III - utworzenie pracowni do obsługi sieci komputerowych na potrzeby rozwoju zawodowego przyszłych pracowników i wsparcia procesu inwestycyjnego budowy polskiej elektrowni jądrowej, dofinansowanie:  100 000 zł

POWIAT WEJHEROWSKI

Powiatowy Ośrodek Wspierania rozwoju zawodowego przyszłych pracowników pierwszej elektrowni jądrowej - etap czwarty, dofinansowanie:  100 tys. zł