Państwowa Agencja Atomistyki (PAA)

Stojący na czele PAA Prezes Państwowej Agencji Atomistyki jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Jego status oraz kompetencje regulują ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r., Nr 161, poz.1689 i Nr 173, poz. 1808) oraz zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. (M. P. Nr 33, poz. 519). Obecnie stanowisko. Prezesa PAA  obejmuje Łukasz Młynarkiewicz.

Do Prezesa PAA należy m.in. zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju (w skrócie – bjior). Dla wykonania bijor, Prezes przygotowuje dokumenty dotyczące polityki państwa w tym zakresie, wykonuje nadzór nad wszelką działalnością mogąca naruszyć bijor zarówno na skalę krajową, jak i wydaje zezwolenia i nadaje uprawnienia dotyczące działalności w tym sektorze.

Prezes PAA wykonuje też zadania związane z oceną i kontrolą sytuacji radiacyjnej w kraju oraz wykonuje zobowiązania międzynarodowe RP w zakresie prowadzenia ewidencji i kontroli materiałów jądrowych, ochrony fizycznej materiałów i obiektów jądrowych, a w szczególności kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami jądrowymi. Do jego obowiązków należy również rozpowszechnianie informacji społecznej, edukacji i popularyzacji oraz informacji naukowo-technicznej i prawnej w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Przy wykonywaniu swoich zadań i kompetencji, Prezes PAA współpracuje z administracją rządową RP, organami centralnymi RP i z administracją samorządową. Opiniuje też projekty aktów prawnych opracowanych przez uprawnione organy.  Jest też odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdań ze swojej działalności oraz ocen stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju oraz przedstawienie tych sprawozdań Prezesowi Rady Ministrów raz do roku. Nadzór nad prezesem PAA pełni Minister Środowiska. PAA jest również odpowiedzialne za reprezentowanie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która posiada w Polsce programy pomocnicze (badawczo-naukowe).

Informacje pochodzą ze strony: www.paa.gov.pl/

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Kierowane przez ministra Michała Kurtykę Ministerstwo Klimatu i Środowiska angażuje się m.in. w rozwój energetyki jądrowej w Polsce poprzez działania Departamentu Energii Jądrowej (DEJ).

Do zadań departamentu należy zaplanowanie i wykorzystanie energii jądrowej zgodnie z polskimi potrzebami społeczno-gospodarczymi. W ramach swoich kompetencji, departament jest odpowiedzialny za tworzenie strategii i wdrożenie programu polskiej energetyki jądrowej. Dyrektorem DEJ jest Tomasz Nowacki.

Informacje pochodzą ze strony: www.gov.pl/web/klimat

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ)

Instytucja utworzona 1 września 2011 roku w wyniku połączenia Instytutu Energii Atomowej POLATOM oraz Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana. Utworzona na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2011 roku (Dz.U. z 2011 r. Nr 173, poz. 1032). NCBJ posiada uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich oraz do nadawania stopni naukowych w dziedzinie fizyki. Dyrektorem Narodowego Centrum Badań jądrowych jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek.

NCBJ składa się z jedenastu zakładów naukowych, sześciu zakładów badawczo-rozwojowych, reaktora jądrowego Maria, dwóch laboratoriów nieposiadających statusu zakładów naukowych oraz zaplecza administracyjnego i transportowego (Zakład Transportu Samochodowego Świerk). W ramach swojej działalności NCBJ zajmuje się głównie fizyką cząstek elementarnych i promieniowaniem kosmicznym, fizyką jądrową w szerokim zakresie energii, fizyką plazmy gorącej, fizyką akceleratorową, badaniami materiałowymi, rozmaitymi technikami pomiarowymi, w tym szczególnie budową detektorów promieniowania, elektroniką jądrową.

Więcej informacji na www.ncbj.pl

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP)

ZUOP jest jedyną instytucją w Polsce, która posiada zezwolenie na unieszkodliwianie i składowanie odpadów promieniotwórczych. Zakład jest zatem odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie z odpadami promieniotwórczymi w chwili przejęcia ich od wytwórcy. ZUOP odbiera odpady promieniotwórcze i je transportuje. Jest również zobowiązany do kontroli jakości tych odpadów, które mają być przechowywane albo składowane. Do zadań ZUOP należy również dekontaminacja urządzeń, instalacji i obiektów oraz likwidacja skutków awarii radiologicznych. ZUOP działa w zasięgu ogólnokrajowym i pełni swoje obowiązki w charakterze służby publicznej. Funkcję dyrektora Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych pełni Krzysztof Madaj.

Informacje pochodzą ze strony: www.zuop.pl/zaklad.html

Ministerstwo Aktywów Państwowych

Do zadań Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) należy przede wszystkim gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa. MAP odpowiada także za strategię komercjalizacji (przekształcania przedsiębiorstw państwowych w spółki prawa handlowego) i prywatyzacji, zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej. Odrębna grupa uprawnień Ministra Aktywów Państwowych (obecnie Jacek Sasin) związana jest z nadzorem właścicielskim w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Minister Aktywów Państwowych w szeregu przypadków działa także jako organ udzielający przedsiębiorcom pomocy publicznej. Stanowi ona istotny instrument wspomagania realizacji procesów restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw publicznych.

Informacje pochodzą ze strony: www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe 

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (PTN)

PTN istnieje od 1991 roku i również od tego roku należy do European Nuclear Society (Europejskiej Społeczności Nuklearnej). Głównym powodem powstania towarzystwa było zaniechanie budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu w 1990 roku. W skutek tego, prerogatywą PTN stało się wykorzystanie zjawisk, procesów i technik jądrowych w rozwoju przemysłu, rolnictwa, konserwacji żywności, ochronie środowiska i ochronie zdrowia. Zastosowanie technik tańszych, bardziej bezpiecznych, efektywniejszych oraz bardziej przyjaznych dla środowiska to wielkie wsparcie dla rynku, na którym rozwój wcześniej wspomnianych dziedzin podlega bardzo intensywnej konkurencji. Z takiego założenia wychodzi PTN w swojej działalności wymiany informacji i popularyzacji osiągnięć z zakresu fizyki jądrowej.

PTN opracowuje raporty i materiały naukowe zwracające uwagę na ekologiczne zalety energii jądrowej, a szczególnie w zapobieganiu negatywnym zmianom klimatycznym. Towarzystwo zabiera głos publicznie w wszystkich sprawach związanych z polską atomistyką. PTN angażuje się też w powstawanie nowych ośrodków naukowych i badawczych, aby rozwijać polską nukleonikę. PTN widzi rozwój polskiej energetyki atomowej, jako najlepszy kierunek dla polskiej elektroenergetyki.

Prezesem Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego jest obecnie prof. dr hab. Grażyna Zakrzewska – Kołtuniewicz (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie).

Informacje pochodzą ze strony: www.ptn.nuclear.pl.

Stowarzyszenie Ekologów na rzecz Energii Nuklearnej – SEREN (SEREN)

Głównym celem stowarzyszenia jest pełne i obiektywne informowanie społeczeństwa o energetyce i jej wpływie na człowieka i środowisko. Stowarzyszenie zobowiązuje się też informować o zaletach energii jądrowej, szczególnie ze względu na bezpieczeństwo ludności, ochronę środowiska i korzyści z jej wykorzystania oraz dąży do zintegrowania osób, które popierają użytkowanie energii jądrowej w celach pokojowych.

Funkcję Prezesa SEREN obejmuje prof. dr hab. Natalia Golnik (Politechnika Warszawska).

Informacje pochodzą ze strony: www.seren.org.pl

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR)

CLOR istnieje od 1957 r. i zostało powołane do życia uchwałą Rady Ministrów. CLOR składa się z czterech działów, każdy z nich pełni odrębne funkcje. Kluczowe zadania CLOR sprowadzają się do zorganizowania systemu kontroli oraz doradztwa technicznego w instytucjach, w których stosuje się zamknięte i otwarte izotopy. Laboratorium jest również odpowiedzialne za podjęcie prac metodycznych i pomiarowych w zakresie badań skażeń środowiska produktami rozszczepienia z wybuchów jądrowych, radioekologii oraz adaptacji opracowania nowych pomiarów skażeń wewnętrznych. Do zadań CLOR należy również wypracowanie metod kontroli i pomiaru dla osób zatrudnionych przy otwartych źródłach promieniowania jonizującego. CLOR podejmuje również prace w zakresie wzorcowania aparatury dozymetrycznej oraz opracowania nowych rozwiązań aparaturowych. CLOR odpowiada również za zorganizowanie systemu szkolenia w zakresie stosowania zasad i przepisów ochrony przed promieniowaniem.

Dyrektorem CLOR jest dr Paweł Krajewski.

Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiologicznej (ZROR) Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie (WIHE)

WIHE jest jednostką badawczo-rozwojową funkcjonującą w ramach Ministerstwa Obrony Narodowej. Zakład zajmuje się szacowaniem zagrożenia oraz zapobieganiem skutkom wywołanym użyciem broni biologicznej, chemicznej, radiologicznej albo nuklearnej. Działa m. in. prowadząc kampanie informacyjno-edukacyjne w tym zakresie. ZROR wykonuje swoje obowiązki zgodnie z zaleceniami i postanowieniami Traktatu Północnoatlantyckiego oraz prawa Unii Europejskiej.

Zakład prowadzi badania nad dawkami indywidualnymi promieniowania dla osób obcujących z promieniowaniem jonizującym. Dla takich osób prowadzone są też specjalistyczne szkolenia i wykłady z ramienia ZROR. Zakład sprawuje też Nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (zadanie wykonywane we współpracy z Państwową Agencją Atomistyki). Do obowiązków ZROR należy też Rutynowe i okresowe badania występowania skażeń gamma- i beta-promieniotwórczych w powietrzu, wodzie, glebie, ściekach, odpadach, florze, faunie oraz żywności.

Dyrektorem WIHE jest płk dr n. med. Adam Ziemba.

Informacje pochodzą ze strony: www.wihe.waw.pl

Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku (FPE)

Celem Fundacji, istniejącej od 199 roku, jest działanie na rzecz „racjonalnego gospodarowania energią”. W ramach konkretnych działań, FPE sporządza ekspertyzy oraz przeprowadza audyty w dziedzinie gospodarki energetycznej. Ponadto, Fundacja ocenia wykonalność zadań modernizacyjnych i inwestycji w sektorze energetycznym oraz ciepłowniczym. Fundacja prowadzi również działania informacyjno-edukacyjne na rzecz promowania ekologicznej i rozważnej energetyki.

Prezesem zarządu FPE jest mgr inż. Leszek Wróblewski.

Informacje pochodzą ze strony: www.fpegda.pl

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk (CFT)

Centrum istnieje od 1980 r. Jako placówka oświatowa, CFT zajmuje się głównie edukacją w zakresie fizyki teoretycznej (w tym również jądrowej), czyli prowadzeniem seminariów, wykładów oraz wydawaniem prac o charakterze naukowym i popularno-naukowym (łącznie, pracownicy CFT opublikowali ok. 1000 publikacji). CFT prowadzi również badania.

Obecnie, dyrektorem CFT PAN jest prof. Adam Sawicki.

Informacje pochodzą ze strony: www.cft.edu.pl

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)

Stowarzyszenie powstało w 1919 roku. Jego głównym calem jest propagowanie wykorzystywania elektryki dla wspomagania rozwoju gospodarczego kraju. Wśród celów statutowych stowarzyszenia, SEP zobowiązuje się m. in. do działania na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji użytkowania paliw i energii we wszystkich postaciach oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci. Stowarzyszenie poczytuje również za niezwykle istotne krzewienie w społeczeństwie kultury technicznej i ekologicznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i poszanowania energii. SEP monitoruje i rozpatruje zagadnienia naukowo-techniczne, prawne, organizacyjne, ekonomiczne; oraz formułuje wnioski i postulaty dotyczące szeroko rozumianej elektryki.

SEP współpracuje z innymi organizacjami z sektora energetyki i elektryki oraz ze administracją centralną i samorządową na wszystkich poziomach.

Prezesem zarządu głównego SEP w kadencji 2018-2022 jest dr inż. Piotr Szymczak.

Informacje pochodzą ze strony: www.sep.com.pl/

Instytut Studiów Energetycznych (ISE)

ISE to centrum eksperckie i doradcze dla energetyki, chemii przemysłowej, obszarów R&D oraz inwestycji technologicznych. Na jego działalność składają się działania doradcze, analityczne oraz szkoleniowe. Instytut świadczy więc usługi projektowania strategii dla dużych przedsiębiorstw energetycznych oraz lokalnych instytucji związanych z energetyką. ISE prowadzi również badania i analizy, które dotyczą polskiego rynku energetycznego. W ramach wykonywania swoich zamierzeń, ISE organizuje i przeprowadza akcje informacyjne oraz edukacyjno-szkoleniowe.

Prezesem ISE sp. z o. o. jest dr inż. Andrzej Sikora.

Informacje pochodzą ze strony: www.ise.com.pl/