Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EWEA/Euratom)

Organizacja międzyrządowa z siedzibąw Brukseli, powołana na mocy traktatów rzymskich w 1957 r. jako jedna z dwóch Wspólnot Europejskich. Obecnie stanowi część Filaru I Unii Europejskiej. Zadaniem Wspólnoty jest przyczynienie się do podnoszenia poziomu życia w państwach członkowskich i rozwijania stosunków międzynarodowych m.in. poprzez ustanowienie warunków niezbędnych do rozwoju przemysłu nuklearnego. Do celów Wspólnoty należy ustalanie jednolitych standardów i norm bezpieczeństwa ochrony radiologicznej, wprowadzenie w dziedzinie jądrowej zasad wspólnego rynkui szerokiej współpracy międzynarodowej oraz wspieranie badań w dziedzinie energii jądrowej.

Polska jest członkiem Euratomu od 2004 r., czyli od chwili przystąpienia do Unii Europejskiej.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA)

Specjalistyczna agencja ONZ z siedzibą w Wiedniu, powołana w 1957 roku, skupia się na działalności na rzecz bezpiecznego, pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Agencja składa doroczny raport Zgromadzeniu Ogólnemu Narodów Zjednoczonych. Działalność MAEA realizowana jest w ramach trzech filarów: weryfikacji jądrowej, bezpieczeństwa jądrowego oraz promocji nauki i pokojowych zastosowań technik jądrowych. Najwyższym organem kierowniczym MAEA jest Konferencja Generalna, której sesje odbywają się dorocznie w Wiedniu. Organizacja zrzesza obecnie 162 państwa członkowskie. Polska jako jeden z członków-założycieli aktywnie uczestniczy w dorocznych sesjach Konferencji Generalnej MAEA (reprezentowana przez PAA i przedstawicieli Rządu), podejmuje funkcje w jej ciałach pomocniczych, zabiera głos w debacie generalnej oraz uczestniczy w wypracowaniu postanowień.

Dyrektorem Generalnym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej jest Yukija Amano – ambasador Japonii przy MAEA.

Agencja Energii Jądrowej przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (NEA/OECD)

Autonomiczna, wyspecjalizowana agenda w ramach struktury OECD z siedzibą w podparyskiej miejscowości Issy-les-Moulineaux, powołana w 1957 roku.  Strategicznym celem Agencji jest wsparcie współpracy państw członkowskich w zakresie naukowych i technicznych aspektów pokojowego wykorzystania energii jądrowej, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, ekonomicznych i bezpieczeństwa. NEA ściśle współpracuje z Międzynarodową Agencją Energii i Komisją Europejską w Brukseli Atomowej. Obecnie Agencja zrzesza 31 państw członkowskich, w tym Polskę, która weszła w jej skład w 2010 roku.

Dyrektorem generalnym NEA/OECD jest William D. Magwood.