Państwowa Agencja Atomistyki (PAA)

Stojący na czele PAA Prezes Państwowej Agencji Atomistyki jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Jego status oraz kompretencje regulują ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r., Nr 161, poz.1689 i Nr 173, poz. 1808) oraz zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. (M. P. Nr 33, poz. 519). Obecnie stanowisko p.o. Prezesa PAA  obejmuje Andrzej Przybycin.

W ogólnym zamyśle, do Prezesa PAA należy zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju (w skrócie – bjior). Dla wykonania bijor, Prezes przygotowuje dokumenty dotyczące polityki państwa w tym zakresie, wykonuje nadzór nad wszelką działalnością mogąca naruszyć bijor zarówno na skalę krajową, jak i poszczególnych jednostek oraz wydaje zezwolenia i nadaje uprawnenia dotyczące działalności w tym sektorze.

Prezes wykonuje też zadania związane z oceną i kontrolą sytuacji radiacyjnej w kraju oraz wykonuje zobowiązania międzynarodowe RP w zakresie prowadzenia ewidencji i kontroli materiałów jądrowych, ochrony fizycznej materiałów i obiektów jądrowych, a w szczególności kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami jądrowymi. Do jego obowiązków należy również rozpowszechnianie informacji społecznej, edukacji i popularyzacji oraz informacji naukowo-technicznej i prawnej w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Przy wykonywaniu swoich zadań i kompetencji, Prezes PAA współpracuje z administracją rządową RP, organami centralnymi RP i z administracją samorządową. Opiniuje też projekty aktów prawnych opracowanych przez uprawnione organy.  Jest też odpowiedzialny za przyggotowanie sprawozdań ze swojej działalności oraz ocen stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju oraz przedstawienie tych spawozdań Prezesowi Rady Ministrów raz do roku. Nadzór nad prezesem PAA pełni Minister Środowiska. PAA jest również odpowiedzialne za reprezentowanie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która posiada w Polsce programy pomocnicze (badawczo-naukowe).

Informacje pochodzą ze strony: https://www.paa.gov.pl/

Ministerstwo Energii

Kierowane przez Krzysztofa Tchórzewskiego Ministerstwo Energii angażuje się w rozwój energetyki jądrowej w Polsce poprzez działania Departamentu Energii Jądrowej (DEJ).

Do zadań departamentu należy zaplanowanie i wykorzystanie energii atomowej zgodnie z polskimi potrzebami społeczno-gospodarczymi. W ramach swoich kompetencji, departmaent jest odpowiedzialny za utworzenie strategii i wdrożenie programu polskiej energetyki jądrowej. Dyrektorem DEJ jest obecnie Józef Sobolewski.

Informacje pochodzą ze strony: www.mg.gov.pl

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ)

Instytucja utworzona 1 września 2011 r. w wyniku połączenia Instytutu Energii Atomowej POLATOM oraz Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana. Utworzona na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2011 (Dz.U. z 2011 r. Nr 173, poz. 1032). NCBJ pozsiada uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich oraz do nadawania stopni naukowych w dziedzinie fizyki.

NCBJ składa się z jedenastu zakładów naukowych, sześciu zakładów badawczo-rozwojowych, reaktora jądrowego Maria, dwóch laboratoriów nieposiadających statusu zakładów naukowych oraz zaplecze administracyjne i transportowe (Zakład Transportu Samochodowego Świerk). W ramach swojej działalności, NCBJ interesuje się głównie fizyką cząstek elementarnych i promieniowaniem kosmicznym, fizyka jądrowa w szerokim zakresie energii; fizyka plazmy gorącej; fizyka akceleratorowa; badania ateriałowe; rozmaite techniki pomiarowe, w tym szczególnie budowa detektorów promieniowania; elektronika jądrowa.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP)

ZUOP jest jedyną instytucją w Polsce, która posiada zezwolenie na unieszkodliwianie i składowanie odpadów proimeniotwórczych. Zakład jest zatem odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie z odpadami promieniotwórczymi w chwili przejęcia ich od wytwórcy. ZUOP odbiera odpady promieniotwórcze i je transportuje. Jest również zobowiązane do kontorli jakości tych odpadów, które mają pyć przechowywane albo skłądowane. Do zadań ZUOP należy również dekontaminacja urządzeń, instalacji i obiektów oraz likwidacja skutków awarii radiologicznych.

ZUOP działa w zasięgu ogólnokrajowym i pełni swoje obowiącki w charakterze służby publicznej.

Informacje pochodzą ze strony: https://www.zuop.pl/zaklad.html

Ministerstwo Skarbu Państwa

Do zadań Ministerstwa Skarbu Państwa należy przede wszystkim gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa. Uprawnienie to realizuje, między innymi, inicjując strategię komercjalizacji (przekształcania przedsiębiorstw państwowych w spółki prawa handlowego) i prywatyzacji, zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej. Odrębna grupa uprawnień Ministra Skarbu Państwa związana jest z nadzorem właścicielskim. Uprawnienia te wynikają z tytułu uczestnictwa Skarbu Państwa w strukturze właścicielskiej państwowych osób prawnych oraz spółek z udziałem Skarbu. Minister Skarbu Państwa w szeregu przypadków działa także jako organ udzielający przedsiębiorcom pomocy publicznej. Stanowi ona istotny instrument wspomagania realizacji procesów restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw publicznych.

Informacje pochodzą ze strony: https://www.msp.gov.pl/

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska zajmuje się ochroną środowiska oraz gospodarką wodną w Polsce. Szczegółowy zakres zadań Ministerstwa, czyli komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład, ustala zarządzenie Nr 35 Ministra Środowiska z dnia 2 kwietnia 2008 r. Zakres zadań Ministerstwa Środowiska obejmuje w szczególności: inicjowanie i opracowywanie założeń i projektów aktów normatywnych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji, w tym skutków finansowych, oraz przygotowywanie projektów dokumentów pozostających w zakresie działania Ministra, w szczególności: programów, polityk, strategii, planów, sprawozdań, stanowisk, prognoz, informacji, oświadczeń woli, ocen i analiz.

Funkcję Ministra Środowiska pełni prof. dr hab. Jan Szyszko.

Informacje pochodzą ze strony: https://www.mos.gov.pl/

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (PTN)

PTN istnieje od 1991 roku i również od tego roku należy do European Nuclear Society (Europejskiej Społeczności Nuklearnej). Głównym powodem powstania towarzystwa było zaniechanie budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu w 1990 r. Wskutek tego, prerogatywą PTN stało się wykorzystanie zjawisk, procesów i technik jądrowych w rozwoju przemysłu, rolnictwa, konserwacji żywności, ochronie środowiska i ochronie zdrowia. Zastosowanie technik tańszych, bardziej bezpiecznych, efektywniejszych oraz bardziej przyjaznych dla środowiska to wielkie wsparcie dla rynku, na którym rozwój wcześniej wspomnianych dziedzin podlega bardzo intensywnej konkurencji. Z takiego założenia wychodzi PTN w swojej działalności wymiany informacji i popularyzacji osiągnięć z zakresu fizyki jądrowej.

PTN opracowuje raporty i materiały nakowe zwracające uwagę na ekologiczne zalety energii jądrowej, a szczególnie w zapobieganiu negatywnym zmianom klimatycznym. Towarzystwo zabiera głos publicznie w wszystkich sprawach związanych z polską atomistyką. PTN angażuje się też w powstawanie nowych ośrodków naukowych i badawczych, aby rozwijać polską nukleonikę. PTN widzi rozwój polskiej energetyki atomowej, jako najlepszy kierunek dla polskiej elektroenergetyki.

Prezesem Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego jest obecnie prof. dr hab. Grażyna Zakrzewska – Kołtuniewicz (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie)

Informacje pochodzą ze strony: https://ptn.nuclear.pl

Stowarzyszenie Ekologów na rzecz Energii Nuklearnej – SEREN (SEREN)

Głównym celem stowarzyszenia jest pełne i obiektywne informowanie społeczeństwa o energetyce i jej wpływie na człowieka i środowisko. Stowarzyszenie zobowiązuje się też informować o zaletach energii jądrowej, szczególnie ze względu na bezpieczeństwo ludności, ochronę środowiska i koszyści z jej wykorzytystania oraz dąży do zintegrowania osób, które popierają użytkowanie energii jądrowej w celach pokojowych.

Do realizacji swoich celów SEREN wspiera aktywność informacyjną za pomocą środków masowego przekazu, poprzez inicjowanie publikacji książkowych i artykułów, wygłaszając referaty i odczyty, biorąc udział w targach i wystawach oraz stałe uczestnictwo w debatach publicznych. Stowarzyszenie często współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami.

Funkcję Prezesa SEREN obejmuje prof. dr hab. Natalia Golnik (Politechnika Warszawska).

Informacje pochodzą ze strony: www.seren.org.pl

Fundacja Forum Atomowe (FFA)

Fundacja Forum Atomowe funkcjonuje od 2008 r. FFA zajmuje się promowaniem wiedzy o pokojowym wykorzystywaniu energii jądrowej oraz angażuje się rozwój projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W tym celu fundacja organizuje i bierze udział we wszelkich akcjach edukacyjnych i informacyjnych z zakresu energii jądrowej. FAA prowadzi działalność wydawniczą, finansuje i propaguje wyniki badań oraz wspiera nowe technologie. Dla lepszego wykonania swoich zobowiązań, fundacja współpracuje z samorządem lokalnym oraz wszystkimi poziomami administracji. Fundacja stara się organizować i brać udział w jak największej ilości imprez promujących energię atomowa. FAA prowadzi własną stronę i forum internetowe: www.energiajadrowa.pl.

Prezesem FFA jest Łukasz Koszuk.

Informacje pochodzą z https://www.forumatomowe.org/index.htm

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR)

CLOR istnieje od 1957 r. i zostało powołane do życia uchwałą Rady Ministrów. CLOR składa się z czterech działów, każdy z nich pełni odrębne funkcje. Rdzenne zadania CLOR sprowadzają się do zorganizowania systemu kontroli oraz doradztwa technicznego w instytucjach, w których sotsuje się zamknięte i otwarte izotopy. Laboratorium jest również odpowiedzialne za podjęcie prac metodycznych i pomiarowych w zakresie badań skażeń środowiska produktami rozszczepienia z wybuchów jądrowych, radioekologii oraz adaptacjii opracowania nowych pomiarów skażeń wewnętrznych. Do zadań CLOR należy również wypracowania metod kontroli i pomiaru dla osób zatrudnionych przy otwartych źródłach promieniowania jonizującego. CLOR podejmuje również prace w zakresie wzorcowania aparatury dozymetrycznej oraz opracowania nowych rozwiązań aparaturowych. CLOR odpowiada również za zorganizowanie systemu szkolenia w zakresie stosowania zasad i przepisów ochrony przed promieniowaniem.

Dyrektorem CLOR jest dr Paweł Krajewski.

Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiologicznej (ZROR) Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie (WIHE)

WIHE jest jednostką badawczo-rozwojową funkcjonującą w ramach Ministerstwa Obrony Narodowej. Ma on szacować oraz zapobiegać skutkom zdrowotnym wywołanym życiem broni biologicznej, chemicznej, radiologicznej albo nuklearnej. Działa m. in. prowadząc kampanie informacyjno-edukacyjne w tym zakresie. Musi wykonywać swoje obowiązki zgodnie z zaleceniami i postanowieniami Traktatu Pólnocnoatlantyckiego oraz prawa Unii Europejskiej.

Zakład prowadzi ciągłe badania nad dawkami indywidualnymi promieniowania, dla osób obcujących z promieniowaniem jonizującym. Dla takich osób prowadzone są też specjalistyczne szkolenia i wykłady z ramienia ZROR.Zakład sprawuje też Nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (zadanie wykonywane we współpracy z Państwową Agencją Atomistyki). Do bardzo istotnych obowiązków ZROR należy też Rutynowe i okresowe badania występowania skażeń gamma- i beta-promieniotwórczych w powietrzu, wodzie, glebie, ściekach, odpadach, florze, faunie oraz żywności.

Dyrektorem WIHE jest płk dr n. med. Janusz Kocik

Informacje pochodzą ze strony: https://www.wihe.waw.pl/index.php

Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku (FPE)

Fundacja ogłasza swój główny cel, jako działanie na rzecz „racjonalnego gospodarowania energią”. FPE jest aktywne od 1991 r. Fundacji bardzo zależy na propagowaniu energetyki ze szególnym uwzględnieniem technologi energooszczędnych oraz przyjaznych środowisku.W ramach konkretnych działań, FPE sporządza ekspertyzy oraz przeprowadza audyty w dziedzinie gospodarki energetycznej. Ponadto, fundacja ocenia wykonalność zadań modernizacyjnych i inwestycji w sektorze energetycznym oraz ciepłowniczym. Partnerem FPE jest Grupa Energa SA. Fndacja prowadzi również działania informacyjno-edukacyjne na rzecz promowania ekologicznej i rozważnej energetyki.

Prezesem zarządu FPE jest mgr inż. Leszek Wróblewski.

Informacje pochodzą ze strony: https://fpegda.pl/index.html

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk (CFT)

Centrum istnieje od 1980 r. Jako placówka oświatowa, CFT zajmuje się głównie edukacją w zakresie fizyki teoretycznej (w tym również jądrowej), czyli prowadzeniem seminariów, wykładów oraz wydawaniem prac o charakterze naukowym i popularno-naukowym (łącznie, pracownicy CFT opublikowali ok. 1000 publikacji). CFT prowadzi również badania.

Obecnie, dyrektorem CFT PAN jest prof. dr hab. Lech Mankiewicz.

Informacje pochodzą ze strony: https://www.cft.edu.pl/index.php

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)

Stowarzyszenie w swej najwcześniejszej formie powstało w 1919 r. Jego głównym calem jest propagowanie wykorzystywania elektryki dla wspomagania rozwoju gospodarczego kraju. Wśród celów statutowych stowarzyszenia, SEP zobowiązuje się m. in. do działania na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucjii użytkowania paliw i energii we wszystkich postaciach oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci. Stowarzyszenie poczytuje również za niezwyle istotne krzewienie w społeczeństwie kultury technicznej i ekologicznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i poszanowania energii. SEP monitoruje  i rozpatruje zagadnienia naukowo-techniczne, prawne, organizacyjne, ekonomiczne; oraz formułuje wnioski i postulaty dotyczące szeroko rozumianej elektryki.

SEP współpracuje z innymi organizacjami z sektora energetyki i elektryki oraz ze administracją centralną i samorządową na wszystkich poziomach.

Przezesem zarządu głównego SEP w kadencji 2014-2018 jest dr inż. Piotr Szymczak.

Informacje pochodzą ze strony: https://www.sep.com.pl/

Instytut Studiów Energetycznych (ISE)

ISE to centrum eksperckie i doradcze dla energetyki, chemii przemysłowej, obszarów R&D oraz inwestycji technologicznych. Instytut dąży do wywierania prawdziwego wpływu na rozwoju rynku energetycznego w Polsce. Na jego działalność składają się działania doradcze, analityczne oraz szkoleniowe. Instytut świadczy więc usługi projektowania strategii dla dużych przedsiębiorstw energetycznych oraz lokalnych instytucji związanych z energetyką. ISE prowadzi również badania i analizy, które dotyczą polskiego rynku energetycznego. W ramach wykonywania swoich zamierzeń, ISE organizuje i przeprowadza akcje informacyjne oraz edukacyjno-szkoleniowe. Instytut stara się być partnerem na rynku energetycznym, pragnie jednocześnie stanowić platformę dla wymiany nowych perpektyw oraz pomysłów.

Prezesem ISE sp. z o. o. jest dr inż. Andrzej Sikora.

Informacje pochodzą ze strony: https://www.ise.com.pl/