Raport pokazuje, że zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie wzrastać skokowo w najbliższych dziesięcioleciach – powiedział  Dyrektor Generalny MAEA, Yukiya Amano, ogłaszając publikację raportu. „Jednocześnie, konieczne jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla.”

W swojej przemowie na posiedzeniu Rady Dyrektorów MAEA, Yukiya Amano podkreślił, że energetyka jadrowa, wraz z energią z wiatru i wody, ma najniższy współczynnik emisyjności. Jako ważny składnik niskooemisyjnego, krajowego portfela wytwórczego, energetyka jądrowa przyczynia się do łagodzenia skutków zmian klimatycznych, pomaga łatwiej radzić sobie z wahaniami cen paliw kopalnych oraz zapewnia bezpieczeństwo energetyczne– stwierdził Amano – Mam nadzieję, że państwa członkowskie Agencji skorzystają z raportu podczas prowadzonych przez siebie przygotowań do konferencji ONZ na teman zmian klimatycznych, jaka odbędzie się w przyszłym roku.

 

Publikacja raportu „Zmiany klimatyczne a energetyka jądrowa 2014” miała miejsce tuż przed rozpoczęciem kolejnej rundy rozmów o klimacie, która właśnie rozpoczęła się w Limie, w Peru. Trwające obecnie doroczne spotkanie ekspertów do spraw klimatycznych, któremu patronuje COP20 w ramach Konwencji ramowej ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), stanowi kluczową dla poszczególnych krajów okazję do wynegocjowania i ukształtowania własnego wkładu w redukcję emisji CO2 przed dokonaniem ostatecznej deklaracji w Paryżu w 2015 roku. Podczas Konferencji, MAEA zaprezentuje nowe wydanie raportu, wyraźnie podkreślając rolę energetyki jądrowej w wysiłkach na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Oprócz aspektów środowiskowych, w raporcie przedstawione są również innego typu zalety energetyki jądrowej. Brana jest pod uwagę w rozważaniach na temat środków adaptacji do zachodzących zmian klimatycznych, takich jak odsalanie wody morskiej i zabezpieczanie się przed fluktuacją mocy z elektrowni wodnych.  Szeroki zakres zmian w porównaniu z wydaniem z 2013 roku obejmuje poszerzenie raportu o najbardziej aktualne informacje naukowe i analizy techniczne. Dla tematów, w których od 2013 r. nie zanotowano większych zmian, (np. zastosowania energii z atomu poza sektorem energetycznym, reaktorów na neutrony prędkie, fuzji jądrowej etc.)., raport przedstawia podsumowania w formie załączników i odsyła do poprzedniej edycji dokumentu.

Obok omówienia najnowszych prognoz MAEA w zakresie energetyki jądrowej, raport analizuje te zagadnienia, które mogą mieć wpływ na relację pomiędzy klimatologią i zmianami klimatycznymi a energetyką jądrową w nadchodzących dekadach.

 

 

Źródło: MAEA