Źródła pozyskiwania energii – alternatywy

Energia jądrowa jest jednym z najtańszych źródeł energii. Jest ona np. aż o 65% tańsza od energii pozyskiwanej z wiatru. Tak wynika z analiz wykonanych niedawno przez Pricewaterhouse Coopers SKGS. Wynik ten uzyskano po eliminacji ulg podatkowych, cen gwarantowanych, grantów, rabatów i innych programów wsparcia zewnętrznego, przy jednoczesnym uwzględnieniu – w wypadku energetyki jądrowej – kosztów unieszkodliwiania odpadów radioaktywnych i likwidacji elektrowni jądrowej.

Warto zaznaczyć, że nie tylko koszty całkowite wskazują na prymat wyboru energetyki jądrowej względem innych źródeł, z których możliwe jest pozyskiwanie energii. Przyjrzyjmy się zatem źródłom pozyskiwania energii elektrycznej w Polsce, ponieważ inaczej nie będziemy w stanie rzetelnie ocenić naszej polityki energetycznej.

Węgiel

Z elektrowni spalających węgiel kamienny lub brunatny pozyskujemy 93% energii. Tymczasem wśród państw członkowskich Unii Europejskiej średnia wynosi około 30%, co oznacza, że pod tym względem niekorzystnie plasujemy się na bardzo wysokiej pozycji.

Agencja Rynku Energii (ARE) wykonała dla Ministerstwa Gospodarki analizę prognoz, z której wynika, że nawet w przypadku maksymalnego możliwego wykorzystania polskich złóż węgla kamiennego i brunatnego zabraknie energii do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną. Jest to niezwykle ważne, szczególnie biorąc pod uwagę spodziewany wzrost tego zapotrzebowania.

Gaz

Dostępne w Polsce zasoby nie wystarczają na pokrycie istniejącego zapotrzebowania na gaz ziemny, w związku z tym jesteśmy zmuszeni importować surowiec z zagranicy. W 2010 r. zużycie energii pozyskiwanej z gazu w elektroenergetyce zawodowej wyniosło 3,2%. Państwowy Instytut Geologiczny szacuje, że zasoby zagospodarowanych złóż gazu ziemnego w Polsce wynosiły w 2010 roku 121,58 mld metrów sześciennych. Zasoby, które jesteśmy w stanie wydobyć, należy porównać z krajowym zużyciem gazu, które wynosi ok. 14 mld metrów sześciennych rocznie. Pamiętajmy też, że do wykorzystania tego źródła energii niezbędna jest rozbudowana sieć gazociągów. Istnieje także ryzyko znacznych wahań cen. Na korzyść elektrowni gazowych przemawia to, że emitują one o 50% mniej CO2 niż elektrownie węglowe. Mają również wadę: emitują metan, który ma 60-krotnie większy potencjał w zwiększaniu globalnego ocieplenia niż CO2.

Odnawialne źródła energii (OZE)

Często rozważa się zwiększenie ilości pozyskiwanej energii ze źródeł odnawialnych, czyli OZE. „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”, opracowana przez Ministerstwo Gospodarki, określa ambitne cele dotyczące wykorzystania tych źródeł. Dokument ten mówi m.in. o roli i utrzymaniu mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz bezpośrednim wsparciu budowy nowo powstających jednostek OZE i sieci elektroenergetycznych, umożliwiających ich przyłączenie. Pozyskanie energii z OZE jednak kosztuje. W istocie rzeczy energia pozyskiwana tą drogą jest jedną z najdroższych i ma określony negatywny wpływ na środowisko naturalne. Trzeba też jasno powiedzieć, że według wykonanych szacunków zasoby energii odnawialnej w Polsce nie zaspokoją potrzeb naszego kraju. OZE nie jest więc alternatywą dla budowy elektrowni jądrowej, może co najwyżej uzupełniać polską różnorodność energetyczną.

Hydroelektrownie

Około 18% światowej energii elektrycznej pochodzi z energetyki wodnej (w Polsce 2%). Jej wykorzystanie to konieczność poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych, a lokalizacja jest w pełni uzależniona od warunków terenowych. Należy pamiętać, że rzeki w Polsce płyną głównie przez tereny nizinne i nie niosą znacznych zasobów energetycznych. Tak więc nie można liczyć na żadne znaczące wsparcie naszej energetyki ze strony hydroelektrowni.

Energia słoneczna

Uwarunkowania atmosferyczne panujące w Polsce sprawiają, że energia słoneczna nie może być traktowana jako efektywne źródło energii. Problemy związane z tym typem energii to także oczywisty brak możliwości produkowania energii w nocy oraz wysoki koszt produkcji. Wbrew dość powszechnej opinii ten rodzaj energii niesie niemałe zagrożenia środowiskowe w fazie budowy baterii słonecznych.

Energia wiatrowa

Energia wiatrowa jest w bardzo dużym stopniu uzależniona od czynników atmosferycznych. Siła wiatru w Polsce jest zdecydowanie mniejsza niż np. w Danii czy Wielkiej Brytanii. W przypadku tego typu energii wymagane jest także tzw. rezerwowe zasilanie, umożliwiające dostawy energii do sieci, kiedy nie ma wiatru. Niezbędna moc rezerwowa, zapewniająca stabilność napięcia pomimo wahań prędkości wiatru, jest bardzo duża. Budowa siłowni wiatrowych oznacza więc duże obciążenie dla sieci.

Świadomie o atomie
pgeej_swiadomieoatomie_site