Rozpad gamma (γ)

Promieniowanie jonizujące

Przechodzeniu naładowanej cząstki przez materię towarzyszy zjawisko jonizacji, czyli oddzielenia elektronów od jąder atomowych. W związku z tym używa się popularnego określenia promieniowanie jonizujące. Przykładami są tu wspomniane uprzednio promieniowanie alfa i beta z uwagi na posiadanie przez te cząstki ładunku elektrycznego.

Wyszczególnia się także promieniowanie jonizujące nie wprost, takie jak promieniowanie gamma, z uwagi na fakt nieposiadania ładunku przez foton. W takiej sytuacji jonizacja następuje dopiero po przekazaniu swojej energii innej cząstce naładowanej (najczęściej elektronowi).

Oprócz wspomnianych trzech podstawowych typów promieniowania jonizującego wyróżniamy także inne, mniej znane: mionowe, protonowe i wiele innych. Do grupy promieniowania jonizującego nie wprost, oprócz kwantów gamma, zaliczyć można też promieniowanie X (rentgenowskie) oraz promieniowanie neutronowe, które występuje wewnętrzu reaktorów jądrowych.