Nuklid jest to jądro atomowe posiadające pewną określoną liczbę protonów i neutronów. Grupa jednakowych nuklidów stanowi izotop danego pierwiastka.