Niemiecki fizykochemik, laureat NagrodyNobla w dziedzinie chemii w 1944 r. za pracenad rozszczepieniem jądra atomu. Wymienianywśród trzech największych naukowcówXX wieku w rankingu magazynu „Fokus”z 1999 r.(za Einsteinem i Planckiem).Studiował chemię i mineralogię naUniwersytecie w Marburgu, gdzie w 1901 r.obronił doktorat. Od 1904 r. pracowałw University College London, ale po rokuprzeniósł się do laboratorium Rutherforda w Montrealu. W 1906 r. wrócił do Niemieci rozpoczął pracę na Uniwersytecie Humboltóww Berlinie. Po czterech latach uzyskał tytułprofesorski. Od 1912 r. kierowałDepartamentem Jądrowym w nowoutworzonym Instytucie im. Cesarza Wilhelma,którego dyrektorem mianowano go w 1928 r.Gdy w 1948 r. instytut został przekształconyw Towarzystwo Wspierania Nauki im.M. Plancka, Hahn został jego przewodniczącym.Funkcję tę pełnił do 1960 r., kiedy to objąłstanowisko prezydenta honorowegoTowarzystwa.W 1905 r. odkrył mezotor 1, za co byłnominowany do Nagrody Nobla. W tym samymroku odkrył mezotor 2 i radiotor. Drugąnominację do Nobla dało mu wykrycie izomeriijądrowej w 1921 r. Trzeci raz nominowany był zaeksperyment z 1938 r., gdy wspólniez F. Strassmannem przeprowadził pierwsząreakcję rozszczepienia jądra atomu. Rok późniejobaj naukowcy przewidzieli wyzwoleniedodatkowych neutronów w czasie rozpaduatomowego (reakcja łańcuchowa został udowodniona przez F. Joliota w 1939 r.).Podczas II wojny światowej Hahn pracował nadreakcjami rozszczepienia jądra uranu. Po jejzakończeniu oskarżano go o pracę nad reaktoremjądrowym dla III Rzeszy, ale śledztwo wykazałofałszywość tych zarzutów. Mimo to, wraz z innymifizykami jądrowymi III Rzeszy, był internowanyw Farm Hall koło Cambridge w Wielkiej Brytanii,co spowodowało, że Komitet Noblowski ogłosiłprzyznanie mu nagrody z rocznym opóźnieniem,a Hahn odebrał ją dopiero w 1946 r.W 1957 r. współtworzył Manifest z Göttingen(deklaracja 18 wiodących fizyków jądrowychz RFN przeciwko sugerowanemu przez rządAdenauera uzbrojeniu armii RFN w taktycznąbroń atomową). Od tego momentu byłwielokrotnie nominowany do Pokojowej NagrodyNobla. W 1964 r. nadano nazwę jednemuz czterech cywilnych statków o napędziejądrowym NS Otto Hahn, a w 1971 r.pierwiastkowi nr 105 nadano nazwę hahnium, aleostatecznie zmieniono ją na dubnium.