PGE EJ 1 prowadzi równolegle badania w dwóch równorzędnych lokalizacjach: w Choczewie (gmina Choczewo) oraz Żarnowcu (gminy Gniewino i Krokowa). Na podstawie wyników badań sporządzone zostaną Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Raport OOŚ) oraz Raport lokalizacyjny, w którym Spółka wskaże preferowaną i alternatywną lokalizację inwestycji.

Raport lokalizacyjny zostanie dołączony do wniosku do Wojewody Pomorskiego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.