Zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa w przygotowaniu i budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce jest kluczowym celem inwestora. Dlatego w Polsce elektrownia jądrowa spełniać będzie standardy określone przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA), a także zasady, regulowane przez prawo Unii Europejskiej / Wspólnoty EURATOM.

Przyjęte w Polsce procedury będą zgodne z fundamentalną koncepcją zapewnienia bezpieczeństwa elektrowni jądrowych – tzw. „obroną w głąb”, czyli utrzymaniem sekwencji poziomów bezpieczeństwa. Zgodnie z nią bezpieczeństwo zapewnia się przez wiele niezależnych od siebie środków technicznych i przedsięwzięć organizacyjnych, tj :

  • wysoką jakość projektu,
  • stały nadzór elektrowni przez jej systemy i personel,
  • systemy bezpieczeństwa, m.in. systemy awaryjnego chłodzenia, obudowę bezpieczeństwa reaktora, która zapobiega przedostaniu się na zewnątrz substancji promieniotwórczych,
  • specjalnie dedykowane systemy bezpieczeństwa, ograniczające i łagodzące skutki poważnych awarii, w szczególności zapobiegając wybuchom wodoru i uszkodzeniom obudowy w razie stopienia rdzenia reaktora,
  • zapobieganie skutkom zdrowotnym znacznych uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska poprzez działania interwencyjne.

Stopień bezpieczeństwa polskiej elektrowni jądrowej i prowadzonej w niej działalności będzie stale nadzorowany i oceniany przez Polską Agencję Atomistyki. Nadzór sprawować będzie także Urząd Dozoru Technicznego, który zatwierdzać będzie wszelką dokumentację konstrukcyjną, materiały, technologię wytwarzania, napraw i modernizacji urządzeń.