W styczniu 2009 roku Rada Ministrów podjęła decyzję o rozpoczęciu prac nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej. PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. powierzono realizację Programu w zakresie budowy i eksploatacji przyszłej elektrowni. W tym celu powołana została odrębna spółka PGE EJ 1 sp. z o.o., której zadaniem jest przeprowadzenie procesu inwestycyjnego oraz przygotowanie do budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. W planach jest budowa siłowni o mocy do 3750 MWe.

 

Lokalizacja inwestycji

PGE EJ 1 przygotowuje się obecnie do rozpoczęcia badań lokalizacyjnych i środowiskowych w pełnym zakresie w dwóch wytypowanych lokalizacjach w województwie pomorskim:  „Lubiatowo-Kopalino” w gminie Choczewo oraz „Żarnowiec” na terenie gmin Krokowa i Gniewino.

Wykonane dotychczas analizy pozwoliły stwierdzić, że lokalizacje „Lubiatowo-Kopalino” oraz „Żarnowiec” w największym stopniu spełniają społeczne i środowiskowe kryteria bezpieczeństwa, jakim powinna odpowiadać lokalizacja elektrowni jądrowej.

W dniu 5 sierpnia 2015 roku Spółka złożyła do GDOŚ wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu. W dniu 25 maja 2016 roku Spółka uzyskała postanowienie o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Spółka przeprowadziła działania mające na celu potwierdzenie zgodności zdefiniowanego zakresu badań z wydanym przez GDOŚ postanowieniem o zakresie raportu oceny oddziaływania na środowisko.

W 2015 roku przeprowadzono działania mobilizacyjne, obejmujące m.in.: opracowaniei przyjęcie nowej struktury organizacyjnej projektu, rekrutację w celu istotnego wzmocnienia zespołu merytorycznego, definicję planowanych umów wykonawczych w zakresie przeprowadzenia badań lokalizacyjnych i środowiskowych. We wrześniu 2015 roku uruchomiony został monitoring ptaków migrujących. Na początku 2016 roku zakończono postępowania przetargowe i wybrano potencjalnych wykonawców dla następujących obszarów badawczych:

 • Obszar badawczy – Monitoring meteorologiczny,
 • Obszar badawczy – Jakość środowiska morskiego,
 • Obszar badawczy – Inwentaryzacja przyrodnicza na lądzie,
 • Obszar badawczy – Hydrologia,
 • Obszar badawczy – Zanieczyszczenia powietrza,
 • Chemizm środowiska lądowego,
 • Badania hydrogeologiczne,
 • Inwentaryzacja archeologiczna,
 • Monitoring radiacyjny,
 • Kartowanie geologiczne i geomorfologiczne,
 • Badania emisji hałasu do środowiska,
 • Badania geofizyczne 3D/2D dla głębokiego podłoża,
 • Badania dna morskiego,
 • Badania geologiczne,

z którymi planuje się zawrzeć stosowne umowy współpracy.

Projekt badań lokalizacyjnych i środowiskowych realizuje PGE EJ 1 przy współpracy spółek z Grupy Kapitałowej PGE – największej grupy energetycznej w Polsce. Poszczególne prace badawcze wykonuje ELBIS Sp. z o.o., wchodząca w skład Grupy. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem badań sprawuje Biuro Lokalizacji Infrastruktury i Ochrony Środowiska w spółce PGE EJ 1.

 

PGE EJ 1, po zakończeniu kilkunastomiesięcznych badań środowiskowych, rozpocznie prace nad raportem środowiskowym, w którym dokona oceny rozważanych lokalizacji i koncepcji technologicznych pod kątem oddziaływań na środowisko i wskaże lokalizację preferowaną i alternatywną. Raport ten będzie stanowił podstawę do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez GDOŚ. Natomiast po zakończeniu 24 miesięcznych badań lokalizacyjnych, Spółka przygotuje raport lokalizacyjny, który będzie zawierał ocenę wpływu otoczenia na planowaną elektrownię oraz stanowił podstawę wydania decyzji lokalizacyjnej przez wojewodę pomorskiego.

Ostateczne potwierdzenie wyboru będzie możliwe podczas uzyskiwania decyzji środowiskowej i decyzji lokalizacyjnej. Na tej podstawie Spółka wystąpi do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki o zezwolenia na budowę obiektu jądrowego.

Więcej informacji o wyborze lokalizacji można znaleźć w zakładce Badania środowiskowe i lokalizacyjne.

 

Postępowanie Zintegrowane 

Przyjęta w 2012 roku przez Zarząd PGE EJ 1 strategia przewiduje przeprowadzenie jednego postępowania, które obejmować będzie kluczowe aspekty projektu jądrowego, tj. udział partnera strategicznego, wybór technologii, generalne wykonawstwo, dostawę usług wsparcia w zakresie eksploatacji i utrzymania ruchu elektrowni, dostawy paliwa oraz finansowanie dłużne.

W okresie od 2013 r. do 2015 r. PGE przeprowadziła cykl warsztatów i spotkań w ramach tzw. dialogu wstępnego z uczestnikami – potencjalnymi konsorcjami i dostawcami technologii reaktora, których celem jest potwierdzenie koncepcji i zakresu postępowania. Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze do uruchomienia postępowania, w których Spółkę wspiera Inżynier Kontraktu – firma AMEC Foster Wheeler.

 

Harmonogram działań – obecny status projektu

Aktualnie prowadzone są prace związane m.in. z wyborem docelowej lokalizacji elektrowni jądrowej, wyborem partnera strategicznego projektu i technologii reaktora w tzw. postępowaniu zintegrowanym, a także ustaleniem sposobu finansowania inwestycji. Zgodnie z przyjętym przez Spółkę harmonogramem prac, wskazanie lokalizacji elektrowni nastąpi na etapie opracowania raportu o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. Ostateczne potwierdzenie wyboru będzie możliwe na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej i decyzji lokalizacyjnej.

Dalsze prace, ich zakres oraz terminy ich realizacji, zależeć będą od rozwiązań, które przedstawią potencjalni oferenci w Postępowaniu Zintegrowanym. Ich zaangażowanie w projekt uwarunkowane będzie też w dużej mierze od stopnia zaawansowania ustaleń ze stroną rządową odnośnie zapewnienia gwarancji finansowych dla inwestycji. Oznacza to, że wieloletnie harmonogramy prac projektowych opracowane przez PGE EJ 1, mogą wymagać dalszych, adekwatnych do rozwoju sytuacji, modyfikacji.

 

Inżynier Kontraktu

11 września 2014 r. PGE EJ 1 podpisała umowę z AMEC Foster Wheeler (wcześniej AMEC Nuclear UK Ltd) na usługi doradztwa technicznego w procesie inwestycyjnym związanym z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy do 3750 MWe. PGE EJ 1 sp. z o.o. wybrała Inżyniera Kontraktu w drodze przetargu publicznego, prowadzonego w trybie negocjacji.

Inżynier Kontraktu stanowi integralną część organizacji Inwestora (PGE EJ 1). To podmiot wspierający Spółkę w realizacji zadań i wypełnianiu obowiązków w stosunku do dostawcy technologii reaktora/głównego wykonawcy EPC (Engineering, Procurement, Construction) oraz pozostałych wykonawców kluczowych prac.