Oprócz ww. aktów zapisy regulujące, wpływające pośrednio lub bezpośrednio dotyczące energetyki jądrowej znajdują się także w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne(t.j. Dz.U. (t.j. Dz.U. z 2012 r. Nr 1059 z późn. zm.) oraz Ustawie z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

Polskie akty prawne są zgodne z aktami normatywnymi Unii Europejskiej: Dyrektywy Rady nr 96-29-EURATOM z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego (Dz.U.UE.L.1996.159.1), Dyrektywy Rady nr 2003-122-EURATOM  z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie kontroli wysoce radioaktywnych źródeł zamkniętych i odpadów radioaktywnych (Dz.U.UE.L.2003.346.57), Dyrektywy Rady nr 2009-71-EURATOM z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz.U.UE.L.2009.172.18 ze zm.).

Dyrektywa nr 96-29-EURATOM

Dyrektywa nr 2003-122-EURATOM

Dyrektywa nr 2009-71-EURATOM

Sprostowanie do dyrektywy Rady 2009/7/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych.

Do polskiego prawa wprowadzone zostały również unijne dyrektywy dotyczące ochrony przed promieniowaniem jonizującym: Dyrektywa Rady 2013/59/EURATOM z dnia 5 grudnia 2013 r.  ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylająca dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom – termin na transpozycję przez państwa członkowskie UE do dnia 6 lutego 2018 r. (Dz.U.UE.L.2014.13.1), Dyrektywa Rady 2014/87/EURATOM z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2009/71/Euratom ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych – termin na transpozycję przez państwa członkowskie UE do dnia 15 sierpnia 2017 r. (Dz.U.UE.L.2014.219.42).

Dyrektywa Rady 2013/59/EURATOM

Dyrektywa Rady 2014/87/EURATOM