W ramach badań środowiskowych dokonana zostanie kompletna inwentaryzacja biotycznych (rośliny, zwierzęta i grzyby) oraz abiotycznych (powietrze, klimat, gleba, geologia, hydrologia) składników środowiska na lądzie i morzu, w strefach potencjalnych oddziaływań elektrowni jądrowej i towarzyszącej jej infrastruktury.

W maju 2016 roku PGE EJ 1 uzyskała postanowienie o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Spółka przeprowadziła działania mające na celu potwierdzenie zgodności zdefiniowanego zakresu badań z wydanym przez GDOŚ postanowieniem o zakresie raportu oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie uzyskanych wyników badań i analiz, spośród zbadanych lokalizacji PGE EJ 1 wskaże lokalizację preferowaną do budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej oraz lokalizację alternatywną. W przypadku stwierdzenia na którymkolwiek z badanych obszarów tzw. wady zasadniczej, uniemożliwiającej uzyskanie wymaganych pozwoleń, wariant ten nie będzie dalej rozważany jako miejsce budowy elektrowni. Przy wyborze lokalizacji preferowanej, poza uwarunkowaniami środowiskowymi, będą brane pod uwagę warunki techniczne, ekonomiczne i społeczne realizacji inwestycji.

Na podstawie wyników badań zostanie określona wrażliwość poszczególnych elementów środowiska na oddziaływania ze strony planowanej inwestycji. Następnie, w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko sformułowane zostaną w Raporcie o oddziaływaniu wytyczne i zalecenia, które będą musiały być uwzględnione w projekcie budowlanym elektrowni, tak aby nie powodowała ona znaczących oddziaływań na środowisko na żadnym z etapów przygotowania, eksploatacji czy likwidacji. Uwarunkowania te określi ostatecznie dla wybranej lokalizacji GDOŚ w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, której wydanie poprzedzą konsultacje z zainteresowanymi społecznościami w kraju i zagranicą.