Badania lokalizacyjne prowadzone będą stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe,  z uwzględnieniem wymagań i wytycznych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Szczegółowy zakres badań określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi lokalizacji obiektu jądrowego oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego.  W tym celu zostaną wykonane m.in. analizy właściwości terenu na podstawie badań i pomiarów terenowych oraz ekspertyz określających warunki: geologiczne (w tym: geotechniczne, sejsmiczne, tektoniczne, hydrogeologiczne), hydrologiczne, meteorologicznych i klimatycznych.

Analizie podlegać będą także zagadnienia związane z logistyką transportową i dostawczą, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie wykorzystania i rozwoju infrastruktury drogowej, socjalnej czy elektroenergetycznej występującej na danym terenie. Wykonana zostanie ocena potencjalnego wpływu zdarzeń zewnętrznych będących skutkiem działania sił natury i działalności człowieka na inwestycję oraz możliwości realizacji planów postępowania awaryjnego w sytuacji zagrożenia.

Badania lokalizacyjne będą trwały 24 miesiące. Zasięg terytorialny badań obejmuje obszar lokalizacji wszystkich planowanych elementów elektrowni jądrowej oraz tereny sąsiadujące.