Od 2017 roku Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe realizowała badania lokalizacyjne i środowiskowe w dwóch rozważanych wariantach lokalizacyjnych: „Lubiatowo-Kopalino” (gmina Choczewo, sołectwo Słajszewo, Jackowo) oraz „Żarnowiec” (gmina Krokowa i Gniewino). Oba warianty lokalizacyjne były przedmiotem analiz na potrzeby opracowywanego Raportu o oddziaływaniu na środowisko (Raport OOŚ) zgodnie z postanowieniami „ustawy z dnia 8 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” oraz Raportu Lokalizacyjnego zgodnie z postanowieniami „ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących”. Zakończenie prac związanych z przygotowaniem Raportu OOŚ planowane jest w czwartym kwartale 2021 roku. Na podstawie wyników badań Spółka wybierze preferowaną lokalizację elektrowni.