Polski sektor elektroenergetyczny od lat zmaga się z poważnymi wyzwaniami modernizacyjnymi, jakie narzuca Unia Europejska w związku z koniecznością ograniczenia emisji CO2 oraz zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w wytwarzaniu energii elektrycznej. Z uwagi na szereg problemów takich jak np. wiek i nieefektywność obecnych jednostek wytwórczych, ograniczone możliwości pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, rosnące ceny uprawnień emisji CO2 oraz brak możliwości magazynowania energii w przyjętym przez Radę Ministrów w 2009 roku dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” podkreślono konieczność dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej m.in. poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej do tzw. podstawy wytwarzania. Zwrócono również wtedy uwagę na potrzebę przygotowania odpowiedniej infrastruktury prawnej i organizacyjnej oraz zapewnienie warunków do wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych.

W 2009 roku rozpoczęły się także prace nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej, co stało się impulsem do uruchomienia i rozwoju programu jądrowego. Przygotowanie procesu inwestycyjnego powierzono spółce Polskie Elektrownie Jądrowe.

Badania lokalizacyjne i środowiskowe

Obecnie Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe realizuje badania lokalizacyjne i środowiskowe w dwóch rozważanych wariantach lokalizacyjnych: „Lubiatowo-Kopalino” (gmina Choczewo, sołectwo Słajszewo, Jackowo) oraz „Żarnowiec” (gmina Krokowa i Gniewino).  Oba warianty lokalizacyjne są przedmiotem analiz na potrzeby opracowywanego Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Raport OOŚ) zgodnie z postanowieniami „ustawy z dnia 8 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” oraz Raportu Lokalizacyjnego zgodnie z postanowieniami „ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących”. Zakończenie prac związanych z przygotowaniem tych raportów planowane jest w lipcu 2021 roku. Na podstawie wyników badań Spółka wybierze preferowaną lokalizację elektrowni.

Działania edukacyjno-informacyjne

Spółka prowadzi otwarty dialog z mieszkańcami gmin lokalizacyjnych, a wszelkie projekty realizowane przez PEJ są prowadzone w porozumieniu z władzami lokalnymi. Jednym z pierwszych działań podjętych przez Spółkę było zainaugurowanie w 2011 roku ogólnopolskiego programu edukacyjno-informacyjnego pn. „Świadomie o atomie”. Celem programu jest przekazywanie kompleksowej i przystępnej wiedzy na temat energetyki jądrowej, umożliwiającej  każdemu kształtowanie własnej opinii w tej sprawie. Działania koncentrują się przede wszystkim na wyjaśnianiu zagadnień budzących ewentualne obawy i wątpliwości społeczeństwa, obalaniu nieprawdziwych stereotypów na temat energii jądrowej oraz bieżącym informowaniu o kolejnych etapach realizowanego projektu inwestycyjnego.

Projekty, realizowane w ramach programu Świadomie o Atomie, skierowane są przede wszystkim do mieszkańców potencjalnych lokalizacji elektrowni, czyli gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino w województwie pomorskim. To z myślą o nich, oraz o turystach odwiedzających te gminy, Spółka uruchomiła w 2013 roku trzy multimedialne Lokalne Punkty Informacyjne (LPI), w których uzyskać można niezbędne informacje na temat energetyki jądrowej. W okresie letnim LPI przekształcane były w latach poprzednich w Wakacyjne Punkty Informacyjne (WPI), zlokalizowane w miejscach najchętniej odwiedzanych przez turystów.

Na przestrzeni ostatnich lat Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe obecna była również ze stoiskami informacyjno-edukacyjnymi na ważniejszych, lokalnych wydarzeniach np. Dni Gminy, dożynki, zawody sportowe etc. Dla przedstawicieli lokalnej społeczności organizowano również wizyty studyjne w zagranicznych elektrowniach jądrowych oraz krajowe wyjazdy do Narodowego Centrum Badań Jądrowych i Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie. Uczestnicy na własne oczy mogli przekonać się jak funkcjonuje obiekt jądrowy. PEJ wspierała również inicjatywy edukacyjne skierowane do najmłodszych mieszkańców gmin np. remontując świetlice, wyposażając je w materiały edukacyjne, czy organizując liczne warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz konkursy.

Badania opinii publicznej

Od 2011 roku Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe systematycznie bada poziom akceptacji dla budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Badania opinii publicznej prowadzone są obecnie przez niezależny ośrodek badawczy PBS wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych. Ostatnie badanie, zrealizowane w listopadzie 2019 roku, wykazało, że poparcie dla budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych (Choczewo, Gniewino i Krokowa) konsekwentnie rośnie i wynosi obecnie 71% (wzrost o 2 p.p. w stosunku do 2018 roku). Większość mieszkańców gmin lokalizacyjnych (67%) podtrzymuje także swoje poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Natomiast Program Wsparcia Gmin Lokalizacyjnych jest stale pozytywnie oceniany przez mieszkańców – czterech na pięciu badanych jest zdania, że jest on ważny dla lokalnej społeczności (82%).