PROGRAM POLSKIEJ ENERGETYKI JĄDROWEJ – DLACZEGO NIE!

Autorzy: Dorota Smakulska, Emilia BalantPolitechnika Wrocławska

Wielu z nas zapewne słyszy o nim pierwszy, zastanawia się co to jest i jak wpłynie na życie codzienne Polaków, czy wiąże się to z jakimś ryzykiem i przede wszystkim: czy realizacja programu jest możliwa?

Na wstępie warto zaznaczyć, że energetyka jądrowa nie jest niczym nowym. Jest technologią rozwijaną i doskonaloną od ponad 60 lat. Na świecie pracuje obecnie 438 bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej 378,9 GWe, co odpowiada ponad dziewięciokrotnemu zapotrzebowaniu Polski na energię elektryczną.  Czy pierwsza polska elektrownia jądrowa wiele zmieni na mapie Europy Środkowo-Wschodniej? Odpowiedź brzmi: nie. Wystarczy spojrzeć na naszych sąsiadów, na terenie których, pracują obecnie 23 elektrownie jądrowe, 6 bloków jest w budowie, a kolejnych 9 planuje się wybudować.


CYKL PALIWOWY W ENERGETYCE JĄDROWEJ

Autorzy: Mateusz Malec, Mateusz PacynaPolitechnika Wrocławska


ELEKTROWNIA JĄDROWA W POLSCE – BEZPIECZNA I OPŁACALNA

Autorzy: Renata Palecka, Krzysztof PająkPolitechnika Wrocławska

Polska ma jeden z najniższych w Europie wskaźników zużycia energii elektrycznej w przeliczeniu na mieszkańca i jednocześnie jeden z najwyższych wskaźników zużycia energii elektrycznej w sektorze energetycznym wynoszącym 15,6 %, podczas gdy dla UE-15 wartość ta wynosi 8%. Wynika to z faktu, że w Polsce dominuje energetyka oparta na paliwie węglowym, którego przygotowanie do spalenia (wydobycie, transport, zmielenie) wymaga dużych nakładów mocy elektrycznej. Dodatkowo, krajowe sieci przesyłowe i rozdzielcze są przestarzałe, przez co generują duże straty sieciowe wynoszące ok. 8,2 %; dla przykładu w UE-15 jest to 5,7%. Szacuje się, że gdyby pieniądze przeznaczone na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej zainwestować w modernizację sieci, zysk energetyczny byłby porównywalny z tym, jaki uzyskano by z uruchomienia bloku jądrowego. Czy w takim razie budowa elektrowni jądrowej w Polsce jest zasadna? Odpowiedź brzmi tak!


PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE I JEGO WPŁYW NA ORGANIZMY

Autorzy: Mateusz Malec, Arkadiusz Maziakowski, Gabriela GrabońPolitechnika Wrocławska

Promieniowanie jest zjawiskiem występującym powszechnie we wszechświecie i można je zdefiniować na wiele sposobów: jako strumień cząstek lub fal wysyłanych przez ciało, bądź jako sposób przekazywania energii między ciałami. Taka wymiana energii, aby zajść nie potrzebuje pośrednictwa ośrodka ani tym bardziej fizycznego kontaktu dwóch ciał. Dzięki czemu promieniowanie może być wysyłane na ogromne odległości w każdych warunkach, tak jak ma to miejsce w przypadku Słońca, które przesyła na Ziemię energię na drodze promieniowania. Promieniowanie posiada szereg cech charakterystycznych, które umożliwiają jego podział na promieniowanie korpuskularne i falowe, które dzieli się na jonizujące i niejonizujące.


HISTORIA ENERGETYKI JĄDROWEJ NA SŁOWACJI

Autorzy: Aleksandra Palecka, Piotr Pawlik, Kamil GaliakPolitechnika Wrocławska

1918 roku tereny dzisiejszej Słowacji były częścią Czechosłowacji, która po zakończeniu drugiej wojny światowej znalazła się w strefie wpływów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W latach 50-tych ZSRR prowadził politykę zachęcającą państwa satelickie do partycypowania w programie rozwoju energetyki jądrowej. Państwa bloku wschodniego stanowiły dla niego atrakcyjny rynek zbytu opracowanych technologii i paliwa nuklearnego, którego był jedynym dostawcą w regionie.


GOSPODARKA ODPADAMI RADIOAKTYWNYMI NA BAZIE DOŚWIADCZEŃ SŁOWACJI

Autorzy: Anna Kluba, Aleksandra FilarowskaPolitechnika Wrocławska

Na Słowacji obecnie działają dwie elektrownie jądrowe w Bohunicach (2×505 MWe) i Mochovcach (2×470 MWe) wyposażone w ciśnieniowe reaktory lekkowodne WWER-440. Cztery bloki jądrowe zaspokajają ok. 53% krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Odpadami radioaktywnymi na terenie Słowacji zajmuje się państwowa firma Javys. Do jej zadań należy obsługa, konserwacja oraz likwidacja obiektów jądrowych, zarządzanie paliwem jądrowym, transport świeżego i wypalonego paliwa jądrowego oraz transport i gospodarka odpadami promieniotwórczymi. Do realizacji wyżej wymienionych zadań firma Javys wykorzystuje Zakład Przerobu Odpadów Radioaktywnych w Bohunicach, Zakład Przerobu Ciekłych Odpadów Radioaktywnych w Mochovcach, Krajowe Składowisko Odpadów Radioaktywnych w Mochovcach oraz Tymczasowe Składowisko Wypalonego Paliwa Jądrowego w Bohunicach.


ODBIÓR SPOŁECZNY ENERGETYKI JĄDROWEJ NA SŁOWACJI

Autorzy: Kamila Greczyło, Gabriela GrabońPolitechnika Wrocławska

Energetyka jądrowa na Słowacji swój początek ma w latach 50. XX wieku, kiedy to istniała jeszcze Republika Czechosłowacka (od 1960 r. Czechosłowacka Republika Socjalistyczna). W roku 1956 zapadła decyzja o budowie pierwszej elektrowni jądrowej na terenie Czechosłowacji. Projekt ten powstał we współpracy rządu czechosłowackiego z rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Oddziaływanie ZSRR na gospodarkę ówczesnej Czechosłowacji związane było z jej sytuacją polityczną, gdyż wówczas władzę w państwie sprawowała Komunistyczna Partia Czechosłowacji.


HISTORIA ROZWOJU ENERGETYKI JĄDROWEJ WE FRANCJI. KLUCZOWE WYZWANIA, ODBIÓR SPOŁECZNY I BEZPIECZEŃSTWO

Autorzy: Marek Biduś, Mateusz Gajewski, Tomasz NowakAkademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Artykuł ma na celu wiarygodne przedstawienie przemysłowej technologii jądrowej we Francji, kraju dominującego w Europie pod względem energetyki jądrowej oraz posiadającego największe doświadczenie w tej dziedzinie. Praca porusza aspekty techniczne, związane z obecnymi i przyszłymi technologiami eksploatacji reaktorów oraz postępowania z paliwem jądrowym. W artykule można również znaleźć aspekty społeczne i polityczne, proces wprowadzania energetyki jądrowej we Francji do poziomu dominującego w produkcji energii, reakcje społeczeństwa i dalsze plany rozwoju tej technologii.


ENERGETYKA JĄDROWA PRZYSZŁOŚCI

Autorzy: Grzegorz Kępisty, Przemysław StaniszAkademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Katedra Energetyki Jądrowej, Wydział Energetyki i Paliw

Energetyka jądrowa stoi obecnie w obliczu wielu wyzwań związanych głównie z akceptacją społeczną czy uwarunkowaniami ekonomicznymi inwestycji w nowe źródła wytwórcze. Jednakże perspektywa zmniejszania emisji nie pozostawia nam innego wyboru niż coraz szersze jej wykorzystanie. Widać to zwłaszcza na przykładzie krajów rozwijających się, które obecnie najwięcej inwestują w energetykę jądrową. Również sama energetyka jądrowa stopniowo zmienia się, starając odpowiadać na kolejne wyzwania technologiczne. Rozwój tak zwanych reaktorów IV generacji jest świetnym przykładem takiej odpowiedzi na zapotrzebowanie. Z jednej strony opracowywane są rozwiązania mające na celu rozszerzenie zastosowań reaktorów jądrowych. Z drugiej strony mamy rozwój technologii umożliwiających lepsze wykorzystanie zasobów paliwa, przy jednoczesnej minimalizacji ilości odpadów i uczynienie energetyki jądrowej niemal odnawialną. A co najważniejsze wszystkie te zmiany prowadzone są z priorytetem na ciągłe zwiększanie bezpieczeństwa.


REAKTORY JĄDROWE GENERACJI III/III+, CZYLI POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA, WYDAJNOŚCI ORAZ ZMNIEJSZENIE ILOŚCI ODPADÓW

Autorzy: Igor Królikowski, Michał OrlińskiAkademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Katedra Energetyki Jądrowej, Wydział Energetyki i Paliw


HISTORIA POLSKIEJ ATOMISTYKI

Autorzy: Michał Orliński, Katarzyna SkolikAkademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Katedra Energetyki Jądrowej, Wydział Energetyki i Paliw

Polscy uczeni wnieśli ogromny wkład w pokojowe wykorzystanie energii atomowej nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Prekursorką nowej dziedziny badań – radiochemii  została  nasza  słynna  uczona  Maria Skłodowska-Curie. Jej badania przyczyniły się również  do  odkrycia  oraz  opisania  zjawiska promieniotwórczości, za co w 1903 roku otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki wraz ze swoim mężem  Pierre’em Curie oraz Henri Becquerelem,stając się tym samym pierwszą kobietą, która została uhonorowana tą prestiżową nagrodą. Prekursorami badań w zakresie fizyki jądrowej w powojennej Polsce byli profesorowie Andrzej Sołtan w Warszawie oraz Henryk Niewodniczański i Marian Mięsowicz w Krakowie. Zainicjowali oni powstanie wielu ośrodków w Polsce zajmujących się badaniami w dziedzinie fizyki jądrowej.


KADRY DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ – POTRZEBY, WYZWANIA, MOŻLIWOŚCI

Autorzy: Mikołaj Oettingen, Przemysław StaniszAkademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Katedra Energetyki Jądrowej, Wydział Energetyki i Paliw

Proces szkolenia kadr dla energetyki jądrowej powinien być prowadzony zgodnie z najwyższymi światowym standardami oraz we współpracy z partnerami zagranicznymi. Kluczową rolę odgrywa współpraca z krajami, które już posiadają energetykę jądrową albo są w zaawansowanej fazie jej wdrożenia. Ciekawym przykładem są tu Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie w 2008 roku władze podjęły decyzje o implementacji krajowego programu energetyki jądrowej. Obecnie jest to jeden z najbardziej zaawansowanych i najszybciej wdrażanych programów przez kraj, który wcześniej nie posiadał energetyki jądrowej.


ELEKTROWNIA JĄDROWA TEMELÍN

Autorzy: Podsadna J., Wilczyńska K.Opieka merytoryczna: dr inż. Paweł GajdaAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

W Czechach działają obecnie dwie elektrownie atomowe mieszczące łącznie sześć reaktorów energetycznych. Nieco ponad 1/3 energii elektrycznej produkowanej w tym kraju pochodzi właśnie z energii rozszczepienia jądra atomowego. Od momentu włączenia pierwszego bloku jądrowego Czechom udało się zwiększyć produkcję energii elektrycznej o połowę utrzymując produkcję w elektrowniach węglowych na stałym poziomie. Jedną z elektrowni jądrowych jest EJ Temelin mieszcząca się w kraju południowoczeskim, ok. 25 km na północ od Czeskich Budziejowic.


TECHNOLOGIA REAKTORÓW WWER

Autorzy: Komorowicz M., Wilczyńska K.Opieka merytoryczna: dr inż. Paweł GajdaAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

Spośród ponad 400 reaktorów energetycznych pracujących dziś na świecie zdecydowaną większość stanowią reaktory lekkowodne. Wśród nich najwięcej jest reaktorów wodnych ciśnieniowych. Natomiast spośród krajów sąsiadujących z Polską prawie wszystkie używają reaktorów z serii WWER. Jedynym wyjątkiem są tu Niemcy, jednak i tam tego typu bloki w przeszłości funkcjonowały. Reaktory tego typu miały również stanąć w Żarnowcu. Warto zatem przyjrzeć się nieco bliżej tej technologii.


ELEKTROWNIE JĄDROWE W FINALNDII

Artykuł opracowany przez studentów uczestniczących w wyjeździe edukacyjnym „Elektrownie jądrowe w Europie”, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Energetyka jądrowa pełni w Finlandii kluczową rolę. Obecnie istniejące elektrownie jądrowe wytwarzają niecałe 30% energii, a plany rozbudowy tego sektora sprawią, że w przyszłości będzie to znacznie więcej, co jeszcze bardziej uniezależni energetycznie ten kraj. W artykule przedstawiono fiński sektor energetyczny, elektrownie Loviisa i Olkiluoto oraz omówiono przyszłość energetyki jądrowej w Finlandii, w tym kwestie budowy trzeciego bloku w elektrowni Olkiluoto 3, który będzie pierwszym blokiem jądrowym z reaktorem EPR (ang. European Pressurised Reactor), reaktorem generacji III.


PRZEGLĄD ENERGETYKI JĄDROWEJ NA LITWIE I W FINLANDII

Artykuł opracowany przez studentów uczestniczących w wyjeździe edukacyjnym „Elektrownie jądrowe w Europie”, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Energetyka jądrowa odgrywa lub odgrywała na Litwie i w Finlandii znaczącą rolę. Jest to wynikiem braku alternatywnych tanich źródeł energii, takich jak gaz czy węgiel, które muszą być sprowadzane. Energia jądrowa jest bardzo tania w produkcji i w obecnych czasach wyjątkowo bezpieczna. Co zaskakujące energetyka jądrowa w wyżej wymienionych krajach nie spotyka się jednak z dużym entuzjazmem i w żadnym z nich nie cieszy się ponad 50% poparciem. W artykule omówiono historię, rolę i rozwój energetyki jądrowej na Litwie i w Finlandii oraz przedstawiono wyniki badań opinii publicznej.


PORÓWNANIE REAKTORA BADAWCZEGO MARIA Z REAKTOREM TRIGA

Artykuł opracowany przez studentów uczestniczących w wyjeździe edukacyjnym „Elektrownie jądrowe w Europie”, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Podczas wyjazdu naukowego mieliśmy okazję zwiedzać reaktor badawczy FiR 1 TRIGA w podhelsińskim Otaniemi, znajdujący się na terenie miejscowego uniwersytetu. Naturalnym było porównanie zwiedzanego obiektu z naszym rodzimym, a znajdującym się w Świerku pod Warszawą, reaktorem badawczym MARIA. Przemyślenia te stały się podstawą do napisania poniższego artykułu.

Świadomie o atomie
pgeej_swiadomieoatomie_site