Współpraca z uczelniami

Działania edukacyjno-informacyjne, popularyzujące wiedzę na temat energetyki jądrowej, to jedno ze strategicznych działań spółki PGE EJ 1, odpowiedzialnej za budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Kluczowe dla realizacji tego zadania jest zaangażowanie najważniejszych ośrodków akademickich w kraju, w tym w szczególności uczelni technicznych, w których pracują i kształcą się przyszli specjaliści tworzący kadry rozwijającego się sektora jądrowego. Dlatego też, w 2014 roku spółka PGE EJ 1 podpisała porozumienie o programowej współpracy z uczelniami wyższymi, do którego przystąpiły Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska oraz Politechnika Wrocławska. W roku akademickim 2014/2015 wszystkie cztery uczelnie zrealizowały szereg działań promujących wiedzę na temat energetyki jądrowej.

Szersza oferta programowa

Jednym z podstawowych założeń współpracy z uczelniami jest wzbogacenie programu uczelni o dodatkowe aktywności związane z energetyką jądrową, które stworzą studentom możliwości rozwijania ich kompetencji i zainteresowań. Zadanie to jest realizowane poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń o charakterze edukacyjnym, takich jak wykłady eksperckie, debaty oksfordzkie czy też wyjazdy studyjne. W ten sposób zainteresowani tą tematyką studenci zyskują szansę bezpośredniego kontaktu ze specjalistami oraz praktykami, którzy na co dzień pracują w sektorze jądrowym, a także wymiany myśli i opinii na temat zagadnień związanych z energetyką jądrową.

W 2015 roku odbyły się dwie debaty oksfordzkie, zorganizowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą – „Wypalone paliwo jądrowe – odpad czy paliwo przyszłości? oraz Politechnikę Warszawską – „Bezpieczeństwo to najwyższy priorytet i wyzwanie nowoczesnej energetyki jądrowej”, podczas których podzieleni na dwie grupy studenci dyskutowali na temat najważniejszych zagadnień i wyzwań, które stoją obecnie przed sektorem jądrowym.

W roku akademickim 2014/2015 studenci uczelni współpracujących ze spółką PGE EJ 1 odwiedzili również funkcjonujące w Europie reaktory badawcze oraz elektrownie jądrowe. Studenci Politechniki Wrocławskiej mieli okazję przyjrzeć się funkcjonowaniu elektrowni jądrowych Mochovce i Bohunice na Słowacji, zaś studenci AGH wzięli udział w wizycie studyjnej, której celem była elektrownia Temelin w Czechach. Politechnika Warszawska zorganizowała wyjazd pod hasłem „Europejskie elektrownie jądrowe”, który obejmował m.in. wizytę w reaktorze badawczym FiR 1 TRIGA w podhelsińskim Otaniemi.

Dodatkowo, studenci AGH mieli okazję wziąć udział w letnim kursie Geological Storage of Nuclear Spent Fuel organizowanym przez Królewski Instytut Technologiczny KTH w Sztokholmie oraz Svensk Kärnbränslehantering (SKB).

Na podstawie zdobytych podczas wyjazdów, kursów i warsztatów doświadczeń,  studenci opracowali raporty, relacje oraz publikacje naukowe dotyczące różnych zagadnień i kwestii związanych z energetyką jądrową. Zdobytą wiedzę wykorzystali również podczas organizowanych na uczelniach spotkań edukacyjnych dla studentów innych kierunków lub specjalizacji oraz debat oksfordzkich, w czasie których dyskutowali m.in. na temat roli bezpieczeństwa w nowoczesnej energetyce jądrowej oraz różnych możliwości wykorzystania wypalonego paliwa jądrowego.

Wszystkie materiały opracowane przez studentów oraz relacje z organizowanych na uczelniach debat i spotkań edukacyjnych można znaleźć na stronie programu „Świadomie o Atomie” w zakładce poświęconej inicjatywie „Atom dla Nauki”.

 

Działania edukacyjne

Kolejnym ważnym elementem współpracy spółki PGE EJ 1 z uczelniami wyższymi są projekty popularyzatorskie – istotne ze względu na szczególną rolę środowiska akademickiego w szerzeniu wiedzy na temat energetyki jądrowej i podnoszeniu świadomości różnych zagadnień z nią związanych. Uczelnie angażują się m.in. w organizację spotkań informacyjnych, wykładów i warsztatów dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów innych kierunków niż techniczne.

W roku 2015 Politechnika Łódzka, w ramach Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego, przygotowała szereg aktywności dla najmłodszych. W programie znalazł się wykład zatytułowany „Energia jądrowa – co to jest” oraz warsztaty. Dzieci miały m.in. możliwość zapoznania się z zasadą działania liniowego akceleratora elektronów, odwiedziły laboratorium pomiarów spektrometrycznych, a także poznały różne sposoby detekcji promieniowania jądrowego.

W wybranych gimnazjach, liceach i technikach województwa dolnośląskiego odbyły się wykłady i warsztaty przygotowane przez studentów oraz pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej. Na terenie województwa łódzkiego zajęcia takie prowadzili przedstawiciele Politechniki Łódzkiej, którzy dodatkowo zorganizowali także konkurs debat szkolnych. W finale konkursu, który odbył się 16 października 2015 r. w XX V Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Łodzi, uczniowie dyskutowali nad tezą „Energetyka jądrowa jest przyszłością ludzkości”.

 

Materiały informacyjno-edukacyjne

Budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej to największe po 1989 r. przedsięwzięcie inwestycyjne w naszym kraju. To wielowymiarowe, złożone pod względem prawnym, ekonomicznym, organizacyjno-logistycznym i społecznym wyzwanie. Dlatego tak duże znaczenie dla jego realizacji mają działania edukacyjno-informacyjne, które pomagają zająć racjonalne stanowisko wobec energetyki jądrowej. Niezwykle ważny jest sposób przekazywania tych informacji, który powinien być zrozumiały i przystępny dla przeciętnego odbiorcy, ale zarazem interesujący i rzetelny.

Przed wyzwaniem opracowania materiałów edukacyjnych, wyjaśniających złożone kwestie dotyczące energetyki jądrowej, stanęli studenci uczelni współpracujących ze spółką PGE EJ 1 w ramach programu „Atom dla Nauki”. Stworzyli oni między innymi cykl audycji poruszających tematykę wykorzystania energii jądrowej, odpadów promieniotwórczych, bezpieczeństwa w sektorze energetycznym, komponentów składowych bloków jądrowych, technologii reaktorowych generacji I-IV i ADS, perspektywy rozwoju energetyki jądrowej czy też pozaenergetycznego zastosowanie technologii jądrowych. Nagrania te zostały następnie wyemitowane w ramach programu „RADIOaktywni” w Studenckim Radiu „Żak” Politechniki Łódzkiej.

Innym ciekawym rozwiązaniem zaproponowanym przez studentów był cykl filmów edukacyjnych, w których wyjaśniają oni podstawowe kwestie związane z energetyką jądrową, takie jak wpływ na polską gospodarkę, środowisko, światowy miks energetyczny oraz zasady funkcjonowania elektrowni jądrowych. Wszystkie nagrania są dostępne na stronie Materiały wideo.

Atom dla NaukiWspółpraca zawarta z uczelniami stała się integralnym elementem realizowanego od 2013 r. programu „Atom dla Nauki”, którego celem jest zachęcenie studentów, absolwentów i pracowników naukowych różnych kierunków studiów, zarówno ścisłych, jaki i humanistycznych, do pogłębiania wiedzy na temat energetyki jądrowej. W ramach inicjatywy organizowane są także konkursy, w tym na najlepszą publikację naukową czy też najlepsze rozwiązanie zadania problemowego, oraz cykl spotkań ze studentami pod hasłem „Dzień z Atomem dla Nauki”.

Świadomie o atomie
pgeej_swiadomieoatomie_site