WIELKI SMOK STAWIA NA ATOM

Elektrownie jądrowe są niezwykle cennym źródłem energii nie emitującym do atmosfery "gazów cieplarnianych". Gazy cieplarniane a głównie dwutlenek węgla (CO2) jest uznawany za podstawową przyczynę ocieplania klimatu ziemi. Elektrownie jądrowe są stabilnym źródłem energii cieplnej przetwarzanej na prąd elektryczny. Współcześnie budowane elektrownie atomowe są obiektami zapewniającymi wysoki stopień bezpieczeństwa pracy i nie stwarzającymi zagrożenia radiacyjnego dla otoczenia. Elektrownia atomowa w ogóle "nie dymi", a ponadto nie wymaga ciągłych dostaw ogromnych ilości paliwa (jak ma to miejsce w przypadku elektrowni węglowych). Wypada dodać, że okres eksploatacji "jądrówki" przekracza 60 lat, podczas gdy dla elektrowni konwencjonalnej okres ten wynosi 30 - 40 lat. Zalety energetyki jądrowej oraz technologiczny postęp w jej rozwoju powodują, że w sytuacji systematycznego wyczerpywania złóż paliw kopalnych, jest ona widziana w długiej perspektywie jako realnie, jedyne źródło mogące zapewnić potrzebną ludzkości energię elektryczną.
Elektrownia Jądrowa Daya Bay w Chinach posiadająca dwa reaktory o mocy 944 MWe każdy.
źródło: hknuclear.com


Ostatnio dużego rozgłosu uzyskały długofalowe plany wykorzystania energii jądrowej w Chinach. Chińska Republika Ludowa zajmuje pierwsze miejsce na świecie pod względem liczby ludności (1.347.000.000), trzecie pod względem powierzchni (9.596.960 km2) oraz drugie pod względem PKB (7.298.147 mln USD). Chiny są najszybciej rozwijającą się gospodarką narodową świata, osiągającą średnie tempo wzrostu 10% rocznie przez ostatnich 30 lat. Są też największym eksporterem na świecie i zajmują drugie miejsce pod względem importu.

Rozwój gospodarczy pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Na przeważającej części obszaru Chin energia elektryczna uzyskiwana jest głównie z paliw kopalnych: 80% z węgla, 2% z ropy naftowej, 1% z gazu ziemnego. Udział elektrowni wodnych wynosi 15 %, a  jedynie ok. 1,4% produkowanej energii pochodzi z elektrowni jądrowych. Odnawialne źródła energii wiatru i słońca są poniżej 1%. Ponad 40% energii przypada na północno-wschodnie i wschodnie rejony tego ogromnego kraju.

Na koniec roku 2012 łączna moc zainstalowana elektrowni wyniosła 1.145 GWe, co oznacza wzrost o 19% w ciągu dwóch lat. Wzrost ten następuje przy wymuszonym zamykaniu małych lokalnych elektrowni o niskiej sprawności i znacznej szkodliwości dla środowiska naturalnego. Przewiduje się w związku z tym, że dalszy wzrost mocy zainstalowanej ulegnie pewnemu spowolnieniu, do poziomu około 1.600 GWe w roku 2020 oraz 2.000 GWe w roku 2025.
Budowa Elektrowni Jądrowej Taishan w Chinach
źródło: tnpjvc.com.cn


Warto zwrócić uwagę na fakt, że w Chinach w szybkim tempie rozbudowywana jest sieć elektroenergetyczna, do której podłączone są w szczególności największe hydroelektrownie. Upowszechnianie energetyki wiatrowej, zlokalizowanej często w odległych rejonach, będzie w dużym stopniu uwarunkowane możliwościami podłączenia wiatraków do ogólnokrajowych sieci przesyłowych.

Aktualnie na terenie Chin w jedenastu elektrowniach działa 19 reaktorów jądrowych o łącznej mocy 17,13 GWe. Obecnie budowane jest 28 reaktorów o łącznej mocy ok. 30 GWe, a następne 34 bloki (z ogólnej liczby 88 zaplanowanych) czeka na rozpoczęcie budowy w latach 2014 - 2018. 

W grudniu 2011 r.  urząd odpowiedzialny za sprawy energetyki NEA potwierdził zapowiedź chińskiej komisji d/s planowania NDRC, że w ciągu najbliższych 10 - 20 lat elektrownie jądrowe powiększą zdolności produkcyjne sektora energetyki o 300 GWe. We wrześniu 2013 r. Państwowa Korporacja Energetyki Jądrowej SNPTC oszacowała, że do 2015 roku potrzeba będzie budować 4 - 6 nowych bloków rocznie, a następnie w czasie 13-go z kolei 5-Letniego Planu na lata 2016 - 2020 liczba budowanych bloków będzie wynosiła 6 - 8. Przewiduje się, że po roku 2020 liczba nowych bloków będzie wzrastać w tempie dochodzącym do 10 bloków rocznie.

Przewiduje się zatem, że do roku 2020 nastąpi czterokrotny wzrost mocy elektrowni jądrowych do 58 GWe, a następnie do 200 GWe w roku 2030 oraz do 400 GWe w 2050 r. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że podstawą aktualnej polityki Chin w dziedzinie energetyki jądrowej jest wdrażanie pełnego zamkniętego cyklu paliwowego oraz maksymalne wykorzystywanie zachodniej technologii przy jednoczesnym jej doskonaleniu. Ponadto w dłuższej perspektywie przewiduje się, że w skali globalnej będzie możliwy kompleksowy eksport technologii jądrowej, włącznie z dużymi urządzeniami.

Dążąc do promowania stabilnego rozwoju energetyki jądrowej NDRC ustaliła w lipcu 2013 r. cenę hurtową 7 US centów/kWh dla wszystkich nowych projektów jądrowych. Cena ma być utrzymywana na stosunkowo niezmiennym poziomie, ale może być dostosowywana stosownie do postępu technicznego i czynników rynkowych. Energia jądrowa już jest konkurencyjna, bowiem cena hurtowa dla sieci elektroenergetycznej jest niższa od ceny energii uzyskiwanej z elektrowni opalanych węglem i wyposażonych w instalacje odsiarczania gazów spalinowych.

Wszystkie nowo budowane elektrownie jądrowe mają mieć znacznie udoskonalone i bardziej niezawodne systemy bezpieczeństwa, przy czym koszty ich budowy powinny maleć w miarę nabywania i gromadzenia doświadczeń oraz doskonalenia metod i technologii. Chińscy inżynierowie i specjaliści są w pełni świadomi wymagań, jakie stawiają przed nimi tak odpowiedzialne zamierzenia i plany. Ze zrozumiałych względów nastawiono się na wykorzystywanie technologii opracowanych we Francji, Kanadzie, Rosji i USA, w krajach posiadających największe doświadczenie w tej dziedzinie.
Elektrownia Jądrowa Daya Bay w Chinach posiadająca dwa reaktory o mocy 944 MWe każdy.
źródło: hknuclear.com


Ciekawy jest fakt, że zainteresowanie Chin dotyczy praktycznie wszystkich najważniejszych typów reaktorów. W pierwszym rzędzie należy wymienić francuskie reaktory typu EPR, budowane przez firmy francuskie, reaktory AP1000 firmy Westinghouse, kanadyjskie reaktory ciężko-wodne CANDU oraz udoskonalone rosyjskie reaktory rodziny VVER-1000.  W ośrodkach naukowo-badawczych opracowywane są własne, zmodyfikowane wersje konstrukcyjne tych reaktorów, przewidywane do wdrożenia w rozwijanej krajowej bazie produkcyjnej. Prowadzone są prace dotyczące reaktorów wysokotemperaturowych, reaktorów na prędkich neutronach, czy też reaktorów chłodzonych roztopionymi solami, wykorzystującymi tor jako paliwo jądrowe. Ten ostatni typ reaktora jest przedmiotem badań prowadzonych w specjalnie utworzonym instytucie TMSR Center. Zakłada się opanowanie technologii, które wytyczą drogę do wdrożenia wydajnych systemów opartych o tor.

Fakt, że projektowanie, a następnie realizacja elektrowni jądrowych oraz produkcja urządzeń i wyposażenia dla nich ma w maksymalnym stopniu polegać na własnym potencjale naukowo-produkcyjnym Chin, posiada zasadnicze znaczenie. Wiele uwagi poświęca się kształceniu kadr dla tej rozwijającej się dynamicznie  gałęzi gospodarki. Trzeba przyznać, że perspektywiczne, kompleksowo traktowane plany rozwoju energetyki jądrowej w Chinach, zwiększenie produkcji energii elektrycznej a następnie, jej eksport do innych krajów, są niezwykle ambitne i imponujące.

Jednym słowem: "Chiński Smok" stawia na Atom!

Źródło: EKOATOM, autor: Jerzy Chmielewski