Energia z atomu stanowi ważny element miksu energetycznego Szwajcarii a planowane wyłączenie elektrowni jądrowych wymaga dalszej debaty – wynika z ostatniego badania opinii publicznej o energetyce jądrowej.

W październiku 2013, w najnowszych badaniach opinii publicznej, które od 2001 roku prowadzi DemoScope na zlecenie szwajcarskiej organizacji branży jądrowej Swissnuclear wzięło udział 2200 osób.

Elektrownia jądrowa Beznau w Szwajcarii. źródło: AXPO Holding AG

Wśród respondentów 64% uznało pięć istniejących szwajcarskich elektrowni jądrowych za kluczowe dla zaspokojenia potrzeb energetycznych kraju. Poziom ten odpowiada średniej z okresu od 2001 roku do dziś, ale jest o 3% wyższy niż w roku 2012.

Elektrownia jądrowa Beznau w Szwajcarii. źródło: AXPO Holding AG

Poparcie dla dalszego wykorzystania energetyki jądrowej jest również wysokie. 68% respondentów uważa, że obecnie działające w Szwajcarii reaktory powinny pozostać w użytku tak długo, jak to możliwe i bezpieczne. Rok wcześniej podobnej odpowiedzi udzieliło 62% ankietowanych. Trzy czwarte respondentów uważa zaś szwajcarskie elektrownie jądrowe za bezpieczne.

Chociaż 62% respondentów przyznaje, że korzystanie z energii jądrowej jest opłacalne, uznanie dla korzyści ekologicznych jest już wyraźnie niższe, szczególnie w porównaniu z takimi krajami jak USA czy Wielka Brytania. Tylko 42% szwajcarskich respondentów uznaje istotny wkład energetyki jądrowej w ograniczane emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Polityka rezygnacji z atomu

Szwajcarskie władze federalne podjęły już decyzję o stopniowym wygaszeniu pięciu reaktorów  zaspokajających łącznie 40% zapotrzebowania na energię elektryczną kraju. W miarę jak dobiegnie końca okres eksploatacji każdego z nich, nie będą zastępowane nowymi źródłami jądrowymi. W rezultacie, ostatnia szwajcarska elektrownia jądrowa zostałaby zamknięta w roku 2035. Decyzję tą podjęto w reakcji na wydarzenia w elektrowni Fukushima Daiichi w marcu 2011, pomimo faktu, że w przeprowadzonym miesiąc wcześniej referendum głosujący opowiedzieli się za zastąpieniem starych reaktorów nowymi. Nadal nie przyjęto jednak aktów prawnych umożliwiających realizację tej polityki w praktyce, podobnie jak nie przyjęto strategii energetycznej określającej sposób zastąpienia wyłączanych mocy wytwórczych.

Wyniki ostatniego badania opinii publicznej wskazują, że szwajcarska polityka odejścia od energii jądrowej nie cieszy się wyraźnym poparciem obywateli. Około 73% respondentów nadal chce, aby Szwajcaria samodzielnie wytwarzała całą potrzebną energię (75% w 2012), a 78% respondentów nie chce, by polityka władz federalnych prowadziła do większej zależności Szwajcarii od innych państw. Około 88% respondentów uważa, że transformacja energetyczna kraju nie może zagrozić bezpieczeństwu dostaw energii, co stanowi wzrost wobec 84% w roku ubiegłym.

Według najnowszego badania, podobnie jak w roku 2012, 58% Szwajcarów pragnie zachować aktualny udział energii jądrowej oraz energii wodnej w miksie energetycznym kraju co najmniej do czasu, gdy wyjaśniona zostanie kwestia kosztów ewentualnej transformacji energetycznej.

Około 78% respondentów stwierdziło, że pragnie wziąć udział w referendum dotyczącym transformacji energetycznej kraju oraz rezygnacji z energetyki jądrowej.

Źródło: WNN