W cztery dni po katastrofie w Fukushimie przedstawiciele branży jądrowej spotkali się w Brukseli z inicjatywy organizacji Foratom. Następnie, przystali na propozycję Komisarza ds. Energii Guntera Oettingera, aby rozpocząć proces ponownej oceny bezpieczeństwa i ryzyka jądrowego w całej Unii Europejskiej poprzez przeprowadzenie tzw. „stress testów”, czyli prób wytrzymałości obiektów jądrowych Wspólnoty.

Wszyscy przedstawiciele branży jądrowej aktywnie i w pełni zaangażowali się w prowadzenie i raportowanie o wynikach prowadzonych analiz krajowym organom dozoru jądrowego, postępując zgodnie z warunkami i metodologią, jakie uzgodniły między sobą WENRA1, ENSREG2 oraz Komisja Europejska.

Proces przeprowadzania stres testów oraz wzajemnej oceny ich wyników przez innych przedstawicieli branży właśnie się zakończył a ENSREG opublikował raport końcowy z całości procesu. Z tego względu, przedstawiciele przemysłu jądrowego spotkali się ponownie, aby wspólnie zastanowić się nad rezultatami przeprowadzonych ocen oraz uzgodnić tok dalszego postępowania.

Zadaniem stress testów było sprawdzić, czy obiekty jądrowe Unii Europejskiej są w stanie poradzić sobie z ekstremalnymi warunkami, jakie zaistniały w Fukuszimie: trzęsieniem ziemi, powodzią, utratą zasilania zewnętrznego, odcięciem od ostatecznego ujścia ciepła i zarządzaniem kryzysowym na wypadek poważnej awarii. 

Cała branża jądrowa jest głęboko przekonana, że w przypadku poważnej awarii bezpieczeństwo elektrowni jądrowych i zapobieganie uwolnieniu substancji promieniotwórczych jest absolutnym priorytetem z punktu widzenia ochrony ludności i środowiska naturalnego. Cieszymy się, że wyniki prób wytrzymałości wykazały, iż nie zachodzi potrzeba podjęcia żadnych działań, które mogłyby przerwać ciągłość eksploatacji europejskich obiektów jądrowych. Dzięki temu, utwierdziliśmy się w głębokim przekonaniu, że elektrownie jądrowe w Unii Europejskiej są rzetelnie przygotowane na każdą ewentualność, niezawodne i pracują w zgodzie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

Wzajemne oceny wyników analiz - przeprowadzone przez różnych przedstawicieli branży ze wszystkich krajów Wspólnoty – zakończyły się stwierdzeniem, że wszyscy uczestnicy podjęli ważne kroki zmierzające do dalszego podniesienia bezpieczeństwa elektrowni jądrowych działających w poszczególnych państwach.

Pomimo różnic w podejściach stosowanych przez kraje UE oraz pomimo różnic w stopniach wdrożenia procesu, wzajemne oceny rezultatów stress testów wykazały, że w całej Europie panuje powszechna zgoda zarówno co do tego, jakie cechy stanowią o sile europejskiego przemysłu jądrowego, jak i co do sposobów dalszej poprawy niezawodności działających obiektów, zwłaszcza przy uwzględnieniu wniosków, jakie płyną z wydarzeń w japońskiej Fukuszimie. Określono - a w wielu przypadkach już wdrożono - środki, które pozwalają na podniesienie niezawodności elektrowni jądrowych.

Branża jądrowa jest silnie zaangażowana we współpracę z krajowymi organami dozoru jądrowego i zgodnie z ich rekomendacjami będzie wdrażać metody, które pozwolą na podniesienie marginesów bezpieczeństwa w skrajnych warunkach awaryjnych.

Cały przemysł jądrowy pragnie ponownie podkreślić swoje absolutne oddanie kwestii utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa, prowadzenia ciągłych ocen i bezustannego ulepszania uzyskanych wyników - wszystko w świetle i z uwzględnieniem wniosków płynących z wydarzeń w Fukushimie. Europejski przemysł jądrowy jest przygotowany na współpracę z Komisją Europejską, krajowymi dozorami jądrowymi i WENRĄ podczas zbliżających się dyskusji nad aktualizacją Dyrektywy UE w zakresie bezpieczeństwa jądrowego. Branża jądrowa popiera i cieszy się z kroków, jakie poczyniono na drodze do ujednolicenia i uspójnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa jądrowego na poziomie międzynarodowym.

Jeśli chodzi o politykę energetyczną UE oraz trwających właśnie dyskusji nad Energetyczną Mapą Drogową 2050, przemysł jądrowy pozostaje przekonany, że energetyka jądrowa jest - i w perspektywie długoterminowej pozostanie - niezwykle istotna nie tylko w kontekście ograniczania emisji gazów cieplarnianych przy produkcji energii elektrycznej, ale też w kontekście utrzymania konkurencyjności i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii.

Uważamy, że polityka energetyczna i decyzja o korzystaniu bądź nie z energii jądrowej jest autonomicznym wyborem każdego spośród państw członkowskich Wspólnoty. Z tego względu, cieszy nas, że po wydarzeniach w Fukushimie rządy 14 państw członkowskich Unii Europejskiej zadeklarowały, że energetyka jądrowa pozostanie ważnym elementem polityki energetycznej ich krajów.

Przemysł jądrowy zobowiązuje się do bezpiecznego użytkowania istniejących już obiektów oraz do inwestycji w nowe projekty jądrowe, zgodnie z polityką danego kraju. Co się tyczy technologii niskoemisyjnych, niezbędne jest stworzenie odpowiedniej struktury rynkowej tak, aby zachęcać do inwestycji w wymagające dużych nakładów projekty oraz tak, aby UE mogła utrzymać rolę lidera w tej gałęzi przemysłu kładąc duży nacisk na badania i rozwój w tym zakresie.

Bratysława, 14 maja 2012
FORATOM, 65 Rue Belliard, B1040 Brussels