21 października 2016 Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) przewiduje, że do roku 2030 ilość mocy zainstalowanych w elektrowniach jądrowych będzie stale rosnąć, choć w tempie nieco wolniejszym niż zakładano. Agencja podkreśla rolę, jaką energetyka jądrowa odgrywa w procesie dążenia do osiągnięcia celów klimatycznych i zrównoważonego rozwoju.

iaea-flaga

Przewiduje się, że wzrost produkcji energii ze źródeł jądrowych wyniesie od 1,9% do 56% do roku 2030. Poprzednie, zeszłoroczne założenia mówiły o przedziale od 2,4% do 68% - podaje Agencja w najnowszym wydaniu raportu Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050 (Energia, Elektryczność i Szacunkowe Dane dot. Energii Jądrowej w perspektywie do 2050 roku). W przypadku scenariusza niskiego wzrostu, przewiduje się, że mocy zainstalowanych w elektrowniach jądrowych przybędzie nieznacznie (z poziomu 382,9 GWe w 2015 do 390,2 GWe), podczas gdy scenariusz dużego wzrostu przewiduje skok do poziomu 598,2 GWe. "Niepewność dotycząca polityki energetycznej, przedłużenia obowiązujących licencji, zamknięć oraz ewentualnej likwidacji obiektów stoją za tak dużym rozstrzałem tych wartości” – tłumaczy MAEA – „Szacunki dla lat 2030 – 2050 są obarczone jeszcze większą dozą niepewności.” MAEA sugeruje, że przyrost mocy wytwórczych ze źródeł jądrowych w najbliższym okresie będzie zależał od szeregu czynników, m.in. cen gazu, spadku kosztów wytwarzania z OZE, “braku rynkowych zachęt na rzecz źródeł niskoemisyjnych” oraz wolnego tempa wzrostu gospodarczego na świecie. Scenariusz niskiego wzrostu pokazuje niewielki przyrost, ale - jak zauważa MAEA – konieczność zastąpienia starzejącej się floty reaktorów oznacza, że “ilość budowanych mocy wytwórczych będzie znacznie wyższa niż wskazywałby na to ten niewielki przyrost netto.” Michaił Chudakow, zastępca dyrektora generalnego MAEA i szef departamentu jądrowego, zauważył: "W dłuższej perspektywie, energetyka jądrowa będzie nadal zajmować istotną pozycję w światowym miksie energetycznym. W warunkach dużego wzrostu demograficznego i skoku zapotrzebowania na energię elektryczną, energia jądrowa może zapewnić bezpieczne dostawy energii elektrycznej przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Innymi słowy, energetyka jądrowa może pomóc milionom ludzi wyjść z tzw. energetycznego ubóstwa i przeciwdziałać zmianom klimatycznym." World Nuclear Association (WNA), organizacja zajmująca się energetyką jądrową o zasięgu globalnym, opracowała własną wizję przyszłości wytwarzania energii elektrycznej, którą nazwała  Harmony. Opiera się ona o scenariusz 2 - stopnia zaproponowany przez MAEA, który ma na celu zapobieżenie najgroźniejszym spośród konsekwencji zmian klimatycznych i wymaga dużego wzrostu udziału źródeł jądrowych w wytwarzaniu energii. Harmony zakłada zróżnicowany miks energetyczny złożony z niskoemisyjnych źródeł i technologii, które wykorzystuje się tak, aby zmaksymalizować płynące z nich korzyści i minimalizować ryzyka. WNA dąży do uzyskania 25% udziału jądrowych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej do roku 2050, co będzie się wiązało z budową ok. 1000 GWe nowych, jądrowych mocy wytwórczych.   Cele klimatyczne i zrównoważony rozwój MAEA opublikowała też Climate Change and Nuclear Power 2016 (Zmiany klimatyczne i Energia Jądrowa 2016). To wydawany co roku dokument, który zawiera omówienie ewentualnego wpływu porozumień paryskich na energetykę jądrową. David Shropshire, który kieruje wydziałem ds. planowania i analiz gospodarczych MAEA powiedział: "Aby sprostać celom zawartym w porozumieniu oraz aby zagwarantować nieprzerwaną, bezpieczną produkcję energii w takiej formie, jakiej wymagają założenia zrównoważonego rozwoju, będziemy potrzebować wszystkich niskoemisyjnych źródeł energii, w tym energetyki jądrowej oraz mieszanej strategii obejmującej OZE, przechowywanie energii i wydajność energetyczną.” Trzeci opublikowany ostatnio przez MAEA dokument Nuclear Power and Sustainable Development (Energia Jądrowa i Zrównoważony Rozwój) przedstawia zakres i skalę wyzwań, jakie stoją przed energetyką w ogóle oraz role, jaką energetyka jądrowa może odegrać w zrównoważonym rozwoju.  Zajmująca się kwestiami energetycznymi ekonomista MAEA Loreta Stankeviciute powiedziała: “Potrzebna jest świadomość i uznanie korzyści, jakie wiążą się z wykorzystaniem energii jądrowej z perspektywy zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza w kontekście niezanieczyszczania powietrza, rozwoju kapitału ludzkiego i technicznego oraz gwarancji nieprzerwanych dostaw bezpiecznej energii.  Wdrożenie porozumień paryskich i wizja zrównoważonego rozwoju sprawią, że wzrośnie wartość i ważność posiadania programu jądrowego w poszczególnych krajach.”

Opracowano na podstawie: World Nuclear News