11 października 2016 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) - organ konsultacyjny UE - wezwał Komisję Europejską do przyjęcia „bardziej kompleksowej” strategii dotyczącej energetyki jądrowej. Zdaniem EKES Komisja powinna podkreślać korzyści związane z tą technologią. ekes

Siedziba EKES w Brukseli, fot. eesc,
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej upoważnia Komisję Europejską do okresowego wydawania ramowych programów energetyki jądrowej (Nuclear Illustrative Program, PINC), wskazujących cele produkcyjne w tym zakresie oraz inwestycje potrzebne do ich osiągnięcia. Najnowszy PINC został wydany przez Komisję w kwietniu tego roku. Według Komisji Europejskiej w UE działa obecnie 129 reaktorów jądrowych o łącznej mocy 120 GWe. Razem odpowiadają one za 27% produkcji energii elektrycznej. Komisja prognozuje jednak, że do 2025 roku potencjał wytwórczy europejskich elektrowni jądrowych ulegnie  obniżeniu, co wynikać będzie z wyłączania starzejących się reaktorów oraz odejścia od energetyki jądrowej lub też ograniczenia jej wykorzystania przez niektóre kraje członkowskie. Jednocześnie, biorąc pod uwagę nowo uruchamiane reaktory oraz wydłużenie czasu eksploatacji tych istniejących, oczekuje się, że do 2030 roku trend ten ulegnie odwróceniu. Prawdopodobnie do roku 2050 łączna moc siłowni jądrowych będzie się utrzymywać w przedziale 95-105 GWe, a zatem będą one dostarczać około 20% energii elektrycznej generowanej w Unii Europejskiej. KE zauważa, że bez programów długotrwałej eksploatacji do 2030 roku zamkniętych zostałoby blisko 90% reaktorów pracujących obecnie w UE, co z kolei zrodziłoby potrzebę zastąpienia znacznej liczby jednostek wytwórczych. Po przeanalizowaniu PINC, EKES wezwał Komisję do wprowadzenia „znaczących zmian w komunikacie, przede wszystkim poprzez uwzględnienie takich kwestii jak konkurencyjność energetyki jądrowej i związane z tym aspekty gospodarcze, jej udział w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii oraz realizacji celów związanych ze zmianami klimatu i ograniczeniem emisji dwutlenku węgla do atmosfery, odpowiedzialność za szkody jądrowe, transparentność i skuteczny dialog krajowy.” Komitet sugeruje również, że Komisja „powinna zaproponować w PINC metodologię określającą spójne zasady podejmowania decyzji przez poszczególne kraje dotyczące ewentualnej roli energetyki jądrowej w ich miksie energetycznym”. Jego zdaniem priorytetowo należy potraktować poprawę komunikacji pomiędzy państwami członkowskimi Unii, zwiększenie współpracy pomiędzy interesariuszami, a także zapewnienie większej przejrzystości i udziału społeczeństwa w sprawach związanych z energetyką jądrową. Jak wskazuje EKES, „zauważalne w UE duże zróżnicowanie nastawienia społeczeństwa do energii jądrowej nie jest zjawiskiem dokładnie zbadanym, a ma znaczący wpływ na poparcie polityczne dla niej”. „Propozycja Komisji Europejskiej nie opisuje jasnego i kompleksowego podejścia do przyszłości energetyki jądrowej w Europie”, ubolewa sprawozdawca EKES, Brian Curtis. Jak dodaje, „ostatnie kontrowersje wokół Hinkley Point ponownie dowiodły, że po katastrofie w elektrowni Fukushima nasi obywatele słusznie domagają się długoterminowego planowania w tej dziedzinie. Dzisiejsze stanowisko Komitetu ma więc skłonić do ponownej analizy różnych punktów widzenia i scenariuszy dotyczących europejskiego miksu energetycznego, który ostatecznie będzie pomocny w realizacji zobowiązań Unii Energetycznej.” EKES wskazuje także na szereg „poważnych wątpliwości”, w tym dotyczących stopnia realizacji postanowień paryskiego porozumienia w sprawie klimatu, nieprzewidywalności międzynarodowego rynku paliw kopalnych, tempa wykorzystywania nowych technologii czy nawet członkostwa poszczególnych krajów w UE. Zauważa on również, że nie ma pewności, jak duży wpływ na Unię Europejską będzie miała sytuacja gospodarcza na świecie oraz jak wiele z inwestycji niezbędnych w ramach całego łańcucha energetycznego zostanie zrealizowanych Zalecenia Komitetu przedstawi Pierre-Jean Coulon, przewodniczący sekcji energii i transportu, podczas posiedzenia plenarnego Europejskiego Forum Energii Jądrowej w Bratysławie, jakie odbędzie się w październiku. Źródło: World Nuclear News