Atomowa Olimpiada - World Nuclear University 2015

Atomowa Olimpiada (ang.: Nuclear Olympiad) to międzynarodowy konkurs dla studentów studiów licencjackich i magisterskich, poświęcony na tematyce technologii jądrowych i ich znaczenia dla światowego rozwoju. Konkurs stanowi szansę dla studentów chcących wykazać się kreatywnością, oryginalnością oraz wiedzą z zakresu zastosowań technologii jądrowych a także ich pozytywnego wpływu na różne aspekty życia. Pierwszy etap konkursu polega na przygotowaniu 60 sekundowego filmiku, związanego z tematyką konkursu.

Dokładny temat materiału konkursowego jest dowolny. Eksperckie jury oceni kreatywność i aktualność przekazu przedstawionych filmów. Najlepsze zgłoszenia udostępnione zostaną szerszej publiczności, która w drodze głosowania internetowego wyłoni piątkę finalistów. Szczegółowe informacje dotyczące rundy finałowej zostaną ogłoszone w dalszym etapie konkursu.

Zwycięski film promowany będzie w połączeniu z międzynarodową promocją Szkoły Technologii Radiologicznych WNU 2016 (WNU Radiation Technologies School 2016).

 

Szczegóły Konkursu

Pierwsza Międzynarodowa Olimpiada Energii Jądrowej odbyła się w 2011 roku w Seulu, w Korei Południowej. Zadanie postawione wtedy przed studentami z całego świata polegało na przeprowadzeniu odpowiednich badań i opracowaniu planu skutecznej komunikacji związanej z energetyką jądrową we własnym kraju. 

 

Kto może wziąć udział?

1) Olimpiada jest otwarta dla studentów studiów licencjackich i magisterskich dowolnego uniwersytetu w wieku od 18 do 28 lat;

2) Olimpiada jest otwarta dla studentów z dowolnego kraju. Wszystkie nadsyłane prace, zarówno materiały wideo jak i eseje, należy przygotować w języku angielskim;

3) Zgłoszenia można wysyłać indywidualnie lub grupowo. Zespoły powinny wskazać lidera, który będzie reprezentował grupę w dalszych etapach konkursu;

4) W Olimpiadzie WNU 2015 nie mogą brać udziału pracownicy sekretariatu WNU, pracownicy MAEA oraz członkowie ich rodzin.

 

I  etap:

Aby wziąć udział w Olimpiadzie należy:

a. Przygotować 60-sekundowy film związany z tematem znaczenia technik jądrowych dla światowego rozwoju

b. Udostępnić materiał w serwisie YouTube, pod tytułem, uwzględniającym słowo „nuclear". W tytule nie należy uwzględniać własnego nazwiska ani nazwy kraju.

c.  Sporządzić krótki opis wyjaśniający treść filmu. W opisie należy wykorzystać zwroty „nuclear science and applications” oraz „WNU 2015 Olimpiad”. Opisy nie zawierające tych zwrotów nie będą oceniane.

d. Link do filmu w serwisie YouTube należy przesłać pocztą elektroniczną na adres wnu@world-nuclear-university.org . W tytule wiadomości należy wpisać zwrot „Nuclear Olympiad video”

W treści wiadomości należy uwzględnić pełny adres URL wideo w serwisie YouTube; tytuł projektu; nazwę i skład zespołu lub nazwisko uczestnika indywidualnego. Jeśli pracę zgłasza zespół, należy wskazać jego lidera.

W załączniku należy przesłać skan legitymacji studenckiej lidera zespołu z fotografią

e. Uczestnicy powinni załączyć listy referencyjne, które będą wymagane przy zakwalifikowaniu do drugiego etapu.

Termin: 15 maja 2015

Ocena:

a.  Spośród filmów zgłoszonych do udziału w Olimpiadzie Jądrowej WNU jury wybierze dziesięć pozycji w oparciu o następujące kryteria:

Zgodność z zadanym tematem:  Treść filmu odpowiada tematowi „znaczenie technik jądrowych dla światowego rozwoju”

Siła oddziaływania na widza

Aktualność: Materiał powinien wiązać się z aktualną sytuacją międzynarodową.

Kreatywność: Materiał powinien być twórczy i wizualnie stymulujący.

b. Do dnia 30 maja 2015 jury wyróżni dziesięć filmów. Ich autorzy będą zawiadomieni o wyborze drogą elektroniczną.

c. Wybrani autorzy do 4 czerwca powinni potwierdzić otrzymanie wiadomości i chęć udziału w dalszej części konkursu oraz przekazać list referencyjny podpisany przez wykładowcę uczelni. Zaleca się, aby kandydaci wystąpili o list przed zgłoszeniem do pierwszego etapu konkursu.. Dla zgłoszeń grupowych wystarczający będzie pojedynczy list referencyjny, pod warunkiem że znajdzie się w nim nazwisko lidera zespołu oraz dane kontaktowe wykładowcy.

d. W przypadku gdy uczestnik nie będzie dostępny pod wskazanym adresem lub nie przedstawi listu referencyjnego, w jego miejsce wybrany zostanie inny finalista.

Termin:  4 czerwca 2015

 

II etap:

Prace zakwalifikowane do drugiego etapu ubiegać będą poddane głosowaniu internetowemu.

a. WNU zamieści filmy finałowe na stronie internetowej 5 czerwca 2015.

b. Aby zagwarantować równe szanse w konkursie, nie zostaną opublikowane nazwiska ani kraje pochodzenia uczestników.

c. Filmy będą promowane za pośrednictwem profilu WNU w serwisie Facebook.

d. Uczestników zachęca się aby promowali własne filmy.

Ocena:

a. Zakwalifikowane filmy wideo zostaną udostępnione do oceny na stronie WNU.

b. WNU zweryfikuje ilość „polubień,” jakie każdy z filmów zgromadził w serwisie YouTube do dnia 30 czerwca 2015, do godz. 17:00 UTC.

c. Zliczana będzie liczba wszystkich „polubień” od momentu zamieszczenia filmu przez autora w ramach Atomowej Olimpiady.  Głosy przeciwne („nie lubię”) nie będą brane pod uwagę.

d. Pięć filmów z najwyższą liczbą głosów zostanie zakwalifikowane do etapu finałowego Atomowej Olimpiady WNU.

 

Etap finałowy:

Informacje o etapie finałowym Atomowej Olimpiady oraz przewidzianych nagrodach upublicznione zostaną po zakończeniu wcześniejszych etapów konkursu.

Film zwycięskiego uczestnika lub zespołu będzie promowany w połączeniu z międzynarodową promocją Szkoły Technologii Radiologicznych WNU 2016 (WNU Radiation Technologies School 2016).

 

Przykładowe tematy:

Zgodnie z opinią Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA), techniki jądrowe mogą mieć pozytywny wpływ na różne aspekty życia. Poniżej zebrano przykłady wybranych zastosowań:

1. Oszczędzanie zasobów oceanów

2. Diagnostyka i leczenie nowotworów

3. Rozwój rolnictwa

4. Rozwijanie nowych metod żywienia

5. Ochrona życia organizmów morskich

6. Eliminacja muszek owocowych w celu ułatwienia handlu

7. Procesy i technologie jądrowe w celu polepszenia właściwości materiałów

8. Sterylizacja sprzętu i materiałów medycznych

9. Wspomaganie procesów przemysłowych

10. Badania dziedzictwa kulturowego

Wytwarzanie energii jądrowej i cykl paliwowy nie są objęte zakresem konkursu.

 

Więcej informacji na stronie 

Szczegółowy regulamin i warunki uczestnictwa dostępne są  tutaj.