Wyniki badań opinii społecznej na temat energetyki jądrowej i projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, przeprowadzonych w październiku 2012 r. przez instytut TNS Polska na zlecenie firmy PGE Energia Jądrowa.

Łącznie przeprowadzono 3676 wywiadów w miejscowościach będących potencjalnymi lokalizacjami elektrowni jądrowej oraz pobliskich większych miastach:

 • województwo pomorskie (2602 wywiady), w tym:
  • Krokowa – 600 wywiadów,
  • Choczewo – 800 wywiadów,
  • Gniewino – 400 wywiadów,
  • Trójmiasto (802 wywiady: Gdańsk – 396, Gdynia – 301, Sopot – 105);
 • województwo zachodniopomorskie (1074 wywiady), w tym:
  • Mielno – 570 wywiadów,
  • Darłowo – 102 wywiady,
  • Koszalin – 402 wywiady.

Podsumowanie wyników badań:

1. Poziom wiedzy na temat energetyki jądrowej:

 • Zdecydowana większość mieszkańców badanych miejscowości deklaruje, że ma wiedzę na temat energetyki jądrowej – 88% osób z województwa pomorskiego i 96% z województwa zachodniopomorskiego. Jako niedostateczną swoją wiedzę ocenia co dziesiąta osoba z pomorskiego i zaledwie 4% z zachodniopomorskiego.
 • Wysoki deklarowany poziom wiedzy świadczy o tym, że mieszkańcy interesują się inwestycją i ten temat jest dla nich ważny. Wskazuje na to również znaczący wzrost odsetka osób, które określają swoją wiedzę jako dobrą i bardzo dobrą (w porównaniu do wyników badania z 2011 r.) W niektórych przypadkach deklarowany poziom wiedzy wzrósł trzykrotnie (Gniewino – z 7% do 22%; Choczewo – z 11% do 29%), a w Krokowej aż czterokrotnie (z 4% do 16%).
 • Jednocześnie fakt, że blisko połowa ankietowanych ocenia swoją wiedzę jako przeciętną, można interpretować jako wyraz potrzeby bycia informowanym. Wszyscy chcą wiedzieć więcej – dotyczy to szczególnie mieszkańców miejscowości, gdzie rozważane jest zlokalizowanie inwestycji.

 

Tabela 1. Ocena własnego poziomu wiedzy na temat energetyki jądrowej. Pytanie: „Jak ocenia Pan/Pani stopień swojej wiedzy na temat energetyki jądrowej i elektrowni jądrowych, ich roli gospodarczej i wpływu na środowisko?”.

 

Bardzo dobry

Dobry

Przeciętny

Dostateczny

Niedostateczny

Pomorskie

3%

18%

45%

22%

12%

Zachodniopomorskie

2%

25%

49%

20%

4%

Krokowa

2%

14%

44%

31%

9%

Choczewo

4%

35%

50%

12%

9%

Gniewino

4%

18%

54%

17%

7%

Trójmiasto

3%

13%

36%

28%

20%

Gdańsk

2%

11%

37%

28%

22%

Gdynia

4%

15%

29%

31%

21%

Sopot

4%

15%

50%

23%

8%

Mielno

4%

29%

46%

19%

2%

Darłowo

0%

9%

40%

35%

16%

Koszalin

1%

23%

55%

18%

3%

 

2. Przyzwolenie dla budowy elektrowni jądrowej

 • Ankietowani odpowiadali na pytanie o poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w dwóch wariantach – gdyby miała zostać zlokalizowana poza miejscem ich zamieszkania (w Polsce), jak również w ich najbliższym sąsiedztwie (w pobliżu miejsca zamieszkania).
 • Wysokie (61%) poparcie ankietowanych z województwa pomorskiego dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce pokazuje, że są oni świadomi potrzeby realizacji takiej inwestycji w naszym kraju. Zaledwie co trzecia osoba z tego regionu jest nieprzychylna temu pomysłowi.
 • Jednocześnie badanie odzwierciedla wyraźną niechęć dla energetyki jądrowej mieszkańców miejscowości z województwa zachodniopomorskiego, gdzie te proporcje są odwrotne niż w województwie pomorskim – co trzeci ankietowany jest przychylny budowie elektrowni, natomiast niemal dwie trzecie (63%) jest przeciw.
 • Warto jednocześnie zauważyć, że na wynik zachodniopomorskiego decydujący wpływ mają wyniki Mielna. W pozostałych dwóch miejscowościach w tym województwie (Darłowo
  i Koszalin) proporcje zwolenników i przeciwników energetyki jądrowej rozkładają się mniej więcej po równo, z niewielką przewagą zwolenników w Darłowie. Jednocześnie prawie co piąty mieszkaniec Darłowa nie ma w tej sprawie zdania.
 • Gdy pytamy o poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w pobliżu miejsca zamieszkania
  (w gminie lub jej najbliższym sąsiedztwie), odpowiedzi rozkładają się podobnie jak w pytaniu o poparcie dla tej inwestycji w ogóle. Ponad połowa (55%) ankietowanych z województwa pomorskiego jest za, w zachodniopomorskim zaledwie co trzecia osoba popiera inwestycję. Najwyższy poziom poparcia cechuje Gniewino, gdzie przychylność dla inwestycji deklaruje trzech na czterech mieszkańców.
 • Warto zauważyć, że w województwie pomorskim przyzwolenie dla inwestycji
  w sąsiedztwie (55%) jest tylko nieznacznie niższe od poparcia dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce (61%). Jest to o tyle ciekawe, że z reguły w przypadku dużych inwestycji mieszkańcy społeczności lokalnych zgadzają się z potrzebą ich realizacji pod warunkiem, że powstaną z dala do ich miejsca zamieszkania. Takie zjawisko określa się mianem syndromu NIMBY (z ang. Not In My Backyard – nie na moim podwórku).
  W przypadku województwa pomorskiego takie zjawisko nie występuje – ankietowani mieszkańcy nie tylko uważają, że elektrownia jądrowa jest potrzebna Polsce, ale również zgadzają się na jej budowę na swoim terenie.

Tabela 2. Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej poza miejscem zamieszkania. Pytanie:„A czy Pana/Pani zdaniem Polska powinna w najbliższym czasie zbudować elektrownię jądrową? Proszę założyć, że elektrownia zostanie zbudowana poza Pana/Pani gminą”.

 

Zwolennicy

Przeciwnicy

Niezdecydowani

Pomorskie

61%

30%

9%

Zachodniopomorskie

28%

63%

9%

Krokowa

62%

29%

9%

Choczewo

54%

39%

7%

Gniewino

84%

12%

4%

Trójmiasto

56%

32%

12%

Gdańsk

61%

31%

8%

Gdynia

52%

35%

13%

Sopot

55%

32%

13%

Mielno

16%

74%

10%

Darłowo

43%

39%

18%

Koszalin

41%

54%

5%

Tabela 3. Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w sąsiedztwie. Pytanie: „Jak Pan/Pani zapatruje się na plan budowy elektrowni jądrowej w Pana/Pani gminie/ w pobliżu Pana/Pani miejsca zamieszkania. Czy Pan/Pani popiera taką decyzję czy nie?”.

 

Zwolennicy

Przeciwnicy

Niezdecydowani

Pomorskie

55%

35%

10%

Zachodniopomorskie

19%

78%

3%

Krokowa

59%

30%

11%

Choczewo

51%

39%

10%

Gniewino

76%

18%

6%

Trójmiasto

47%

43%

10%

Gdańsk

48%

45%

7%

Gdynia

47%

41%

12%

Sopot

50%

43%

7%

Mielno

9%

89%

2%

Darłowo

29%

57%

16%

Koszalin

31%

68%

1%

3. Wpływ budowy elektrowni jądrowej na życie mieszkańców i rozwój regionu

 • Przy ocenie wpływu elektrowni jądrowej na życie mieszkańców poszczególnych gmin
  w województwie pomorskim przeważają opinie pozytywne. W przypadku miejscowości potencjalnych lokalizacji z tego województwa (Krokowa, Choczewo, Gniewino) uważa tak ponad połowa ankietowanych. W Krokowej odsetek opinii pozytywnych jest dwukrotnie wyższy niż negatywnych, w Gniewinie – siedmiokrotnie wyższy.
 • Co trzeci mieszkaniec Trójmiasta nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania. Może to wynikać z faktu, że ankietowani nie mają wiedzy na temat korzyści lub są one dla nich nie tak konkretne, jak dla mieszkańców miejscowości, w których rozważana jest budowa elektrowni jądrowej.
 • 71% mieszkańców Mielna uważa, że wpływ elektrowni na życie mieszkańców będzie negatywny, a 40% nie dostrzega żadnych korzyści z inwestycji. Pozytywny wpływ dostrzega zaledwie 8% ankietowanych. Jednakże zapytani o wpływ inwestycji na liczbę miejsc pracy czy infrastrukturę w gminie mieszkańcy Mielna nie są już tak jednomyślni – blisko połowa dostrzega pozytywny wpływ inwestycji na te obszary. Co więcej,
  w przypadku oceny wpływu na infrastrukturę odsetek odpowiedzi pozytywnych jest nieznacznie wyższy niż negatywnych. Możemy więc zauważyć tutaj silny wpływ panującego w Mielnie uogólnionego negatywnego nastawienia, które jest niezależne od tego, że mieszkańcy są skłonni dostrzegać przynajmniej pewne korzyści z inwestycji.
 • Ponad połowa mieszkańców potencjalnych lokalizacji z województwa pomorskiego uważa,
  że wpływ inwestycji na atrakcyjność turystyczną gminy będzie pozytywny. Taki sam odsetek nie obawia się również negatywnego wpływu inwestycji na środowisko naturalne.

 

 Źródło: Badanie TNS Polska na Zlecenie PGE Energia Jądrowa SA