NASTAWIENIE MIESZKAŃCÓW POMORZA DO BUDOWY
ELEKTROWNI JĄDROWEJ

Wyniki badań lokalnych społeczności z maja-czerwca 2014 r.
zrealizowanych przez TNS Polska

Najważniejsze wnioski

 • Wysokie poparcie dla projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce i jednocześnie upatrywanie w nim szeregu korzyści dla mieszkańców badanych lokalizacji.
 • Poziom poparcia dla programu budowy elektrowni jądrowej uzależniony od poziomu wiedzy społeczności lokalnej. Im wiedza jest wyższa, tym wyższa jest akceptacja dla inwestycji w sąsiedztwie.
 • Mniejszy udział osób obawiających się utraty atrakcyjności turystycznej gmin (nie jest to kluczowe zagrożenie). W przypadku połowy mieszkańców – postrzeganie inwestycji jako czynnika mogącego sprzyjać rozwojowi branży turystycznej.
 • Wzrost deklarowanego poziomu wiedzy na temat energetyki jądrowej we wszystkich gminach lokalizacyjnych. Mimo pewnych oznak nasycenia informacyjnego, potrzeba kontynuacji działań informacyjnych.
 • Konieczność podjęcia działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców dużych miast (Trójmiasto). Duże różnice między poziomem wiedzy w trzech gminach lokalizacyjnych a badanymi miastami w woj. pomorskim.
 • Obserwowane obawy związane ze stereotypowym postrzeganiem energetyki jądrowej – ryzykiem awarii oraz problemem składowania odpadów promieniotwórczych. Konieczna dalsza edukacja ukierunkowana na walkę z mitami i stereotypami wokół energii jądrowej (szczególnie w gminie Choczewo).

Szczegółowe dane

Poparcie dla inwestycji

 • Blisko 2/3 mieszkańców (58%) województwa pomorskiego jest zdania, że w najbliższym czasie w Polsce powinna zostać wybudowana elektrownia jądrowa. 57% badanych popiera projekt budowy pierwszej elektrowni jądrowej w pobliżu swojego miejsca zamieszkania

   

   


  Tabelka1

   

   

   

   

   

 • W gminach lokalizacyjnych poparcie dla budowy w Polsce elektrowni jądrowej jest bardzo wysokie. W Krokowej sięga 71% i jest to bardzo wyraźny wzrost w stosunku do poprzedniego badania (56%). W Choczewie wynosi 57%, a w Gniewinie 83%.
 • Równie wysokie wśród mieszkańców gmin Krokowa, Choczewo i Gniewino jest poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w sąsiedztwie. Wynosi ono odpowiednio: 72%, 60%, 80%.

   

   

  Img1

   

   

   

 • Poparcie mieszkańców dla programu budowy elektrowni jądrowej jest skorelowane z poziomem wiedzy. Im jest ona wyższa, tym wyższa jest akceptacja dla budowy elektrowni w sąsiedztwie.

 

Img2

Korzyści związane z inwestycją

 • Główną korzyścią płynącą z budowy elektrowni jądrowej, na którą wskazują mieszkańcy gmin lokalizacyjnych, jest tańsza elektryczność i możliwość stworzenia nowych miejsc pracy. Stosunkowo niewielki odsetek badanych nie widzi żadnej korzyści.

   

   

  Img3

   

Wpływ inwestycji na rozwój turystyki w regionie

 • Około połowa mieszkańców województwa pomorskiego uważa, że elektrownia jądrowa położona w miejscowościach nadmorskich może być potencjalną atrakcją dla turystów z Polski i zagranicy (49%), przyciągnie też wycieczki szkolne (53%). Podobne przekonanie dzielą mieszkańcy gmin lokalizacyjnych – najbardziej wierzą w to mieszkańcy gminy Krokowa (odpowiednio 67% i 70%) i Gniewino (62% i 63%). Poziom akceptacji dla tych stwierdzeń w gminie Choczewo kształtuje się na poziomie ok. 30%.

Bilans korzyści i strat 

 • Połowa mieszkańców gmin Krokowa i Choczewa jest zdania, że ich gmina skorzysta na budowie elektrowni jądrowej.
 • Mieszkańcy gmin lokalizacyjnych raczej nie obawiają się zahamowania rozwoju gminy (wyniki na poziomie 20-30%)

Tabelka2


Poziom wiedzy na temat energetyki jądrowej

 • Wzrost deklarowanego poziomu wiedzy wśród mieszkańców województwa pomorskiego i wszystkich gmin lokalizacyjnych.
 • Wysokie poczucie bezpieczeństwa informacyjnego wśród mieszkańców gmin Krokowa, Choczewo i Gniewino.
 • Brak zmian jeśli chodzi o poziom wiedzy w Trójmieście (wyjątek stanowi Gdynia, gdzie zanotowano wzrost).

Img5

 • Jednocześnie zdecydowana większość badanych dostrzega potrzebę prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych na temat energetyki jądrowej.

 Img6

Informacje o badaniu

 • Badanie sondażowe zostało przeprowadzone na zlecenie PGE EJ 1 przez instytut TNS Polska w okresie maj-czerwiec 2014 r.
 • W województwie pomorskim badanie prowadzono w potencjalnych lokalizacjach budowy pierwszej elektrowni jądrowej oraz wybranych gminach sąsiadujących: Choczewo, Gniewino, Krokowa, Gdańsk, Gdynia, Sopot.
 • W gminach objętych badaniem przeprowadzono odpowiednio:
  ‒ gmina Choczewo – 597 wywiadów,
  ‒ gmina Gniewino – 294 wywiadów,
  ‒ gmina Krokowa – 596 wywiadów,
  ‒ Trójmiasto – 401 wywiadów (w podziale na Gdańsk – 201, Gdynia i Sopot – po 100 wywiadów).  
 • Wywiady były prowadzone ze stałymi mieszkańcami badanych gmin, nie zaś osobami przyjezdnymi.
 • Wyniki są reprezentatywne dla poszczególnych gmin i miast, a nie dla całych regionów.
 • Analogiczne badania prowadzono w latach poprzednich, dwa razy do roku, począwszy od maja 2011.