Mirosław Gronicki – Pierwsza polska elektrownia jądrowa oznacza wzrost PKB i popytu krajowego.

Mirosław Gronicki, były minister finansów w rządzie Marka Belki przygotował analizę makroekonomicznych skutków budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej dla naszej gospodarki oraz polskiego systemu finansowego. Jego zdaniem inwestycja ta przyspieszy wzrost gospodarczy Polski. Wpłynie także na zmniejszenie różnic w rozwoju gospodarczym pomiędzy Polską, a najbardziej rozwiniętymi krajami UE.

(Na zdjęciu: prof. Mirosław Gronicki)

Pozytywny wpływ inwestycji będzie systematycznie wzrastał na przestrzeni lat do 2030 roku. Spowoduje wzrost PKB (w roku 2030 może być od 2,99% do 4,12% większy od wielkości ze scenariusza bazowego) oraz popyt krajowy (może się zwiększyć od 2,52% do 3,51% w porównaniu do scenariusza bazowego). Warto dodać także wzrost nakładów na naukę, rozwój nowoczesnych technologii i korzyści wynikające z transferów know-how.

Mirosław Gronicki zakłada, że polska gospodarka będzie rosła mniej dynamicznie niż w pierwszych latach transformacji gospodarczej. Tempo wzrostu gospodarczego będzie jednak większe niż przeciętne w UE, pozwalając na stopniowe zmniejszanie różnicy dzielącej Polskę do bardziej rozwiniętych państw Europy Zachodniej. Gospodarka będzie rozwijać się stabilnie z dynamiką popytu krajowego tylko nieznacznie mniejszą niż dynamika PKB. Poprawią się ważne wskaźniki z sektora finansów publicznych, relacje deficytu i długu publicznego do PKB. W 2030 roku będą istotnie niższe niż obecnie. Mniejsze będzie uzależnienie Polski od finansowania zagranicznego.

Autor zakłada, że w następnym dwudziestoleciu nie pojawią się rewolucyjne rozwiązania technologiczne, które w zasadniczy sposób zmienią dzisiejszą strukturę rynku wytwarzania energii elektrycznej. Gospodarka światowa w latach 2011-20 rosnąć będzie wolniej niż w okresie 1991-2010. Możliwe przyspieszenie nastąpi dopiero w następnej dekadzie. Autor wierzy, że Polska przystąpi do Unii Monetarnej po 2020 r. Polski rząd będzie prowadził odpowiedzialną politykę monetarną i budżetową. Nastąpi spadek liczby Polek i Polaków, pogorszy się na niekorzyść struktura społeczna wg wieku.

Raport został przygotowany z uwzględnieniem określonych założeń. Pierwsza polska elektrownia jądrowa o mocy 3000 MW,  składać się będzie z 2 lub 3 bloków jądrowych, oddawanych do użytku w latach 2020 – 2023/24 (w zależności od faktycznej liczby bloków). Skumulowany koszt budowy wyniesie około 45 - 50 mld zł. Budowa będzie realizowana w latach 2016 – 2022/23.

Analiza została po raz pierwszy zaprezentowana 7 września 2011 roku, w trakcie XXI edycji Forum Ekonomicznego w Krynicy na  panelu pt. „Czy w Polsce opłaca się budować elektrownie jądrowe?”.