Zgodnie z art. 110 ustawy Prawo Atomowe, Prezes PAA przedstawia Prezesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdania ze swojej działalności oraz ocen stanu bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej kraju. Obowiązek ten realizowany jest przez publikację Raportu rocznego.

W raporcie przedstawiono podstawowe zadania realizowane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w 2015 r. oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną Polski. W sprawozdaniu znaleźć można informacje dotyczące np. stanu bezpieczeństwa obiektów jądrowych w Polsce, a także ocenę sytuacji radiacyjnej kraju oraz statystyki dotyczące narażenia na promieniowanie jonizujące.

stacje wykrywania promieniowania

Lokalizacja stacji systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych

Nadzorowi Państwowej Agencji Atomistyki podlega obecnie 3839 jednostek prowadzących działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące. W 2015 roku PAA przeprowadziła 773 kontroli w tych  jednostkach organizacyjnych.

Ponadto inspektorzy dozoru jądrowego PAA przeprowadzili łącznie 13 kontroli w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej oraz ochrony fizycznej materiałów i obiektów jądrowych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ). Przeprowadzono również 2 kontrole w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP), w tym 1 kontrolę w Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych w Różanie. Kontrole przeprowadzone w 2015 r. w NCBJ i ZUOP, a także analiza sprawozdań kwartalnych nie wykazały zagrożeń bezpieczeństwa jądrowego, przekroczeń przepisów w zakresie ochrony radiologicznej ani naruszenia warunków zezwoleń i obowiązujących procedur postępowania.

Więcej informacji na stronie: www.paa.gov.pl

Źródło: PAA