Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie. Wyniki badań opinii przeprowadzonych jesienią 2013 r. przez TNS Polska na zlecenie PGE EJ 1 pokazują, że dwie trzecie mieszkańców Pomorza popiera budowę elektrowni jądrowej i jest to poparcie utrzymujące się na tym poziomie od początku pomiarów opinii. Znacząco – w stosunku do badań przeprowadzonych wiosną 2013 r. – wzrosło natomiast poparcie w województwie zachodniopomorskim.

Ponad 90 proc. mieszkańców obu województw deklaruje, że posiada wiedzę na temat energetyki jądrowej. Wzrosła również liczba osób, które dostrzegają potrzebę prowadzenia dalszych działań informacyjno-edukacyjnych. 

Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej:

 1. Badani odpowiadali na pytanie o poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w dwóch wariantach – gdyby miała zostać zlokalizowana poza miejscem ich zamieszkania (w Polsce) oraz w ich najbliższym sąsiedztwie (w pobliżu miejsca zamieszkania).
 2. Badania pokazują, że utrzymuje się podział na pozytywnie nastawione do energetyki jądrowej województwo pomorskie i niechętne inwestycji zachodniopomorskie. Przy czymw porównaniu do poprzedniej fali badania (wiosna 2013 r.) w obu województwach wzrósł odsetek osób, które popierają budowę elektrowni jądrowej w Polsce. W województwie zachodniopomorskim wzrost poparcia jest znaczący – z 29 proc. do 37 proc., natomiast w pomorskim utrzymuje się na zbliżonym poziomie (59 proc. wiosną 2013 i 61 proc. jesienią 2013).
 3. Jednocześnie w obu województwach zmniejszyła się liczba niezdecydowanych – z 10 proc. do 8 proc. w województwie pomorskim oraz z 18 proc. do 7 proc. w zachodniopomorskim. W pomorskim niezdecydowani zasilili grono zwolenników, w zachodniopomorskim podzielili się pomiędzy zwolenników (8 pkt. proc.) i przeciwników (3 pkt. proc.). 
 4. Poparcie dla energetyki jądrowej w Polsce wzrasta wśród mieszkańców większości badanych gmin.
 5. Jeśli chodzi o poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w pobliżu miejsca zamieszkania, wśród mieszkańców Pomorza utrzymuje się ono na stałym, wysokim poziomie – 57 proc. mieszkańców popiera inwestycję, 34 proc. jest jej przeciwnych, natomiast 9 proc. nie ma w tej sprawie zdania. W gminach Krokowa, Choczewo i Gniewino utrzymuje się na niezmiennie wysokim poziomie.
 6. Wzrosło natomiast poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w województwie zachodniopomorskim – z 21 proc. do 28 proc. wzrósł odsetek zwolenników, z 73 proc. do 69 proc. zmalała grupa przeciwników. Z 6 proc. do 3 proc. zmniejszyła się również grupa niezdecydowanych.
 7. Poparcie dla budowy elektrowni w pobliżu miejsca zamieszkania utrzymuje się na w miarę stałym poziomie we wszystkich badanych gminach. Wyraźnym wyjątkiem jest Koszalin, gdzie poparcie dla inwestycji wzrosło z 26 proc. do 36 proc.


Wpływ budowy elektrowni jądrowej na życie mieszkańców i rozwój regionu

 1. Badani zostali poproszeni o wskazanie korzyści i obaw związanych z inwestycją. Postrzegane korzyści w poszczególnych gminach są związane głównie z rozwojem regionu i lokalnego rynku pracy. Jedynym wyjątkiem jest gmina Mielno, gdzie trzy czwarte mieszkańców nie widzi żadnych korzyści wynikających z budowy elektrowni jądrowej.

 

 1. Obawy mieszkańców poszczególnych gmin dotyczą głównie ryzyka awarii elektrowni jądrowej. Na tym tle wyróżnia się Mielno, gdzie dominują obawy o spadek atrakcyjności turystycznej gminy.

* Uwaga: wyniki w powyższych tabelach nie sumują się do 100 proc., ponieważ badani mogli wskazać jednocześnie kilka odpowiedzi.

Poziom wiedzy na temat energetyki jądrowej

 1. Dziewięciu na dziesięciu mieszkańców województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego deklaruje, iż posiada wiedzę na temat energetyki jądrowej, elektrowni jądrowych, ich roli gospodarczej i wpływu na środowisko. W tej grupie większość – 59 proc. ankietowanych z województwa pomorskiego i 58 proc. z zachodniopomorskiego – określa swoją wiedzę jako przeciętną lub dostateczną.
 2. W porównaniu do poprzedniej, wiosennej edycji badań, znacząco wzrósł odsetek osób, które swoją wiedzę oceniają jako dobrą i bardzo dobrą – z 22 proc. do 35 proc. w województwie pomorskim oraz z 23 proc. do 34 proc. w województwie zachodniopomorskim. Zmniejszyła się również grupa oceniająca swoją wiedzę jako niedostateczną – z 9 proc. do 6 proc. w pomorskim i z 14 proc. do 8 proc. w zachodniopomorskim.
 3. Deklarowany poziom wiedzy badanych można interpretować w kategoriach bezpieczeństwa informacyjnego mieszkańców, które wzrosło praktycznie we wszystkich lokalizacjach, w których przeprowadzono badanie.

Potrzeby prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych

 1. W województwie zachodniopomorskim z 52 proc. do 69 proc. wzrósł odsetek osób, które dostrzegają potrzebę prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych związanychz energetyką jądrową i zasadami działania elektrowni jądrowych. Jedna na pięć osób nie widzi takiej potrzeby lub nie ma w tej sprawie zdania. Jest to wynik zbliżony do województwa pomorskiego, gdzie potrzeba prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych utrzymuje się na wysokim poziomie – obecnie jest to 76 proc. w porównaniu do 72 proc. w poprzedniej, wiosennej fali badania.
 2. Coraz silniejszą potrzebę prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych mają mieszkańcy Mielna (wzrost z 39 proc. do 50 proc.), Koszalina (wzrost z 60 proc. do 78 proc.) oraz Choczewa (wzrost z 70 proc. do 85 proc.). W pozostałych gminach na potrzebę prowadzenia działań informacyjnych wskazuje stały, wysoki odsetek badanych (od 68 do 74%).

Informacje o badaniu
PGE EJ 1 cyklicznie monitoruje nastawienie opinii publicznej i wiedzę na temat planowanej budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Ostatni sondaż został przeprowadzony w okresie październik-listopad 2013 r. przez instytut TNS Polska.

Badanie było prowadzone techniką wywiadu bezpośredniego, jedynie w Mielnie wykorzystano technikę wywiadu telefonicznego. Łącznie przeprowadzono 2504 wywiady ze stałymi mieszkańcami gmin będących potencjalnymi lokalizacjami elektrowni jądrowej oraz w pobliskich większych miastach.

Wywiady przeprowadzono w:

 1. województwie pomorskim:
  1. gmina Choczewo – 598 wywiadów,
  2. gmina Gniewino – 301 wywiadów,
  3. gmina Krokowa – 605 wywiadów,
  4. Trójmiasto – 400 wywiadów (w podziale na Gdańsk – 202, Gdynia – 98, Sopot – 100 wywiadów),
 2. województwie zachodniopomorskim:
  1. gmina Mielno – 200 wywiadów,
  2. Koszalin – 400 wywiadów.