Polskie uczelnie i instytucje badawcze pozyskają dostęp do unikalnych danych jądrowych pochodzących z ośrodków z całego świata. Korzystanie z doświadczeń oraz najlepszych praktyk państw z rozwiniętym sektorem jądrowym, stanowi kolejny ważny element w rozwoju polskiej nauki i kształceniu kadr na potrzeby realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej.

Bank Danych Agencji Energii Jądrowej (NEA) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) należy do światowej sieci ośrodków gromadzących dane jądrowe obok ośrodków Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu oraz ośrodków w USA i w Federacji Rosyjskiej. Obecnie członkami Banku Danych są 24 państwa (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Japonia, Korea, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania).

Wykorzystanie danych i programów pozwoli studentom, pracownikom naukowym i szkolonym pracownikom na poznanie najnowszych metod i narzędzi wykorzystywanych w energetyce jądrowej, w szczególności w analizach optymalizacji i bezpieczeństwa reaktorów jądrowych. Korzystanie z tych narzędzi daje możliwości obliczeniowe do analiz zjawisk w dziedzinie energetyki jądrowej, bezpieczeństwa instalacji jądrowych, ocen ich oddziaływania na ludzi i środowisko zarówno w warunkach normalnej eksploatacji, jak i w stanach awaryjnych, a także do prognozowania w różnych przedziałach czasowych zagrożeń związanych ze składowaniem wypalonego paliwa jądrowego.

Bank Danych został utworzony w grudniu 1977 r., w wyniku połączenia dwóch programów świadczących usługi naukowe: Computer Program Library i Neutron Data Compilation Centre.

Polska przystąpiła do Agencji Energii Jądrowej (NEA) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 2011 r. Członkostwo w tej organizacji umożliwia Polsce uczestnictwo w pracach grup roboczych, a co za tym idzie, zapewnia wpływ na kształtowanie polityki NEA oraz przyszłościowych trendów i nowoczesnych rozwiązań w zakresie energetyki jądrowej, gospodarki odpadami promieniotwórczymi, likwidacji obiektów jądrowych, funkcjonowania infrastruktury techniczno-badawczej, a także w innych aspektach związanych z pokojowym wykorzystaniem energii jądrowej.

Przystąpienie Polski do Banku Danych Agencji Energii Jądrowej (NEA) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) nastąpiło na mocy Uchwały Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2014 r.