Nowelizacja Ustawy Prawo atomowe trafiła do Sejmu

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz ustawy Prawo geologiczne i górnicze został skierowany do prac sejmowych, który został przyjęty przez Radę Ministrów 5 listopada br., trafił 2 grudnia br. do Sejmu.

W nowelizacji zmianie ustawy Prawo atomowe oraz ustawy Prawo geologiczne i górnicze przewidziano rozwiązania, które wzmocnią bezpieczeństwo gospodarki odpadami promieniotwórczymi oraz przyczynią się do łatwiejszego i szybszego pozyskiwania przez społeczeństwo informacji na temat ich oddziaływania na zdrowie ludzi i środowisko.

Projektowana nowelizacja wdraża do polskiego prawa dyrektywę 2011/70/EURATOM ustanawiającą ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Za gospodarowanie tymi substancjami ostateczną odpowiedzialność ma ponosić państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym je wytworzono.

W projekcie noweli ustawy przede wszystkim określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla składowisk odpadów promieniotwórczych. Na tej podstawie przyjęto, że w procesie budowy nowego składowiska, jego eksploatacji i zamknięcia - nie będzie można stosować rozwiązań i technologii, które nie zostały sprawdzone w praktyce bądź za pomocą prób, badań i analiz.

Działające od 1961 r. w Różanie powierzchniowe składowisko odpadów średnio- i niskoaktywnych zapełnia się, dlatego potrzebne jest nowe. Również ze względu na planowane w Polsce wdrażanie energetyki jądrowej, w perspektywie kilkudziesięciu lat konieczna będzie budowa składowiska głębinowego na odpady wysokoaktywne pochodzące z elektrowni jądrowych, głównie na wypalone paliwo jądrowe lub pozostałości po jego przerobie w zależności od przyjętego cyklu paliwowego.

Przygotowany ma być "Krajowy plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym", pochodzącymi z dotychczasowych zastosowań i energetyki jądrowej. Zostanie on opracowany przez ministra gospodarki, który będzie zobowiązany do jego aktualizacji nie rzadziej niż raz na 4 lata. Dokument będzie przyjęty przez rząd w formie uchwały i ogłoszony w "Monitorze Polskim" (ma to dotyczyć także kolejnych aktualizacji). Ciągłość podejmowanych działań na podstawie kolejnych aktualizacji i ich monitorowanie zapewni wyodrębniona w planie: część wykonawcza (ze wskazanymi instrumentami realizacji) i część prognostyczna (obejmująca okres co najmniej 20 lat od dnia przyjęcia lub ostatniej aktualizacji). Jednocześnie minister gospodarki co 2 lata będzie przygotowywał sprawozdanie z wykonania planu i przedstawiał je Radzie Ministrów, a co najmniej raz na 10 lat przeglądu jego realizacji dokonają organizacje międzynarodowe.

Na podstawie nowych przepisów społeczeństwo uzyska szerszy dostęp do informacji dotyczących wpływu eksploatacji lub zamykania składowiska odpadów promieniotwórczych na zdrowie ludzi i środowisko.

Każdy będzie mógł otrzymać od kierownika jednostki organizacyjnej, zajmującej się eksploatacją lub zamknięciem składowiska, pisemnej informacji m.in. o stanie ochrony radiologicznej składowiska oraz jego wpływie na zdrowie ludzi i środowisko. Kierownik takiej jednostki będzie musiał na swojej stornie internetowej zamieszczać - nie rzadziej niż raz na rok - informację zawierającą te wiadomości. Do udostępniania informacji na ten temat zobowiązano także prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA). Proponowane regulacje są zgodne z konwencją z Aarhus (25 czerwca 1998 r.) o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Polska jest stroną tej konwencji.

Zlikwidowane ma być stanowisko Głównego Inspektora Dozoru Jądrowego (GIDJ), ponieważ jego zadania pokrywają się z zadaniami prezesa PAA, który jest centralnym organem administracji rządowej odpowiedzialnym za bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną. W rezultacie wprowadzony zostanie dwustopniowy system dozoru jądrowego, który stworzą: inspektorzy dozoru jądrowego oraz prezes PAA.

Likwidacja stanowiska GIDJ, czyli rezygnacja z systemu trójstopniowego, oznacza stworzenie bardziej przejrzystej i uporządkowanej struktury.

Poszerzony zostanie zakres obowiązków prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Ma on zatwierdzać plan przeprowadzenia okresowej oceny bezpieczeństwa eksploatacji składowiska odpadów promieniotwórczych oraz zatwierdzać raport z jej przeprowadzenia. Ma też zatwierdzać program zamknięcia składowiska i raport z przeprowadzenia tego procesu. Jego zdaniem ma być także sporządzanie bilansu odpadów na podstawie kart ewidencyjnych przedstawianych mu przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność dotyczącą odpadów promieniotwórczych.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Żródło: Wnp.pl