Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (PTN) ogłosiło wyniki konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjacie związane tematycznie z atomistyką (wykorzystaniem zjawisk, procesów i technik jądrowych, ekonomiką i odbiorem społecznym zastosowań energetyki jądrowej itp.). W konkursie wzięły udział prace zrealizowane w polskich uczelniach i instytutach badawczych w latach 2012 - 2013.

Kapituła w swojej ocenie wzięła pod uwagę oryginalność i nowatorstwo rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych, a także walory poznawcze nadesłanych prac. Po zapoznaniu się z oceną merytoryczną prac konkursowych przygotowaną przez niezależnych recenzentów, Komisja dokonała rozstrzygnięcia konkursu. Uzgodnienia poprzedziła dyskusja, po której podjęto jednomyślnie decyzję w sprawie przyznania nagród i wyróżnień następującym pracom:

 W kategorii prac doktorskich przyznano jedną nagrodęI stopniaza pracę:

Nowe znaczniki promieniotwórcze fazy ciekłej i stałej do zastosowań w badaniach procesów membranowych

Autor: dr Agnieszka Miśkiewicz, IChTJ

Promotor pracy:  dr hab. inż. Grażyna Zakrzewska, prof. IChTJ

W kategorii prac magisterskich przyznanonagrodę I stopniaza pracę:

Obliczenia neutronowo-fizyczne zmodyfikowanego rdzenia reaktora prędkiego BN-600 z dodatkiem aktynowców mniejszościowych

Autor: mgr inż. Piotr Darnowski, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

Promotor pracy: dr inż. Nikołaj Uzunow

 Komisja postanowiła przyznać 3 Narody II stopnia ex aequo pracom:

Niezawodność elementów elektrowni jądrowych

Autor: mgr inż. Aleksandra Figaj, Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Poznańska

Promotor pracy:  dr inż. Krzysztof Sroka

Modelowanie elektrowni jądrowej w warunkach awarii utraty chłodziwa przy wykorzystaniu wybranych metod analitycznych oraz kodów obliczeniowych

Autor: mgr inż. Sebastian Gurgacz, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

Promotor pracy:  Prof. dr hab. Inż. Janusz Lewandowski

Modelowanie detektorów z moderatorami do dozymetrii promieniowania neutronowego

Autor: mgr inż. Maciej Maciak, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechatroniki PW

Promotor pracy:  Dr inż. Piotr Tulik

oraz 2 wyróżnienia za prace:

Badanie jądrowych parametrów eksploatacyjnych reaktora EPR

Autor: mgr inż. Eleonora Klara Grodzicka, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

Promotor pracy:  dr inż. Nikołaj Uzunow

Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania lokalizacji planowanej elektrowni jądrowej w północnej części województwa pomorskiego

Autor: mgr Katarzyna Kupska, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański

Promotor pracy:  prof. UG, dr hab. Mariusz Kistowski

W kategorii prac licencjackich przyznano jedną nagrodęI stopniaza pracę:

Stanowisko do napromieniania probówek z odpowiednikami materiału biologicznego

Autor: mgr inż. Sandra Lepak, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechatroniki PW

Promotor pracy:  dr inż. Piotr Tulik

O przyznaniu nagród zadecydowała powołana przez Zarząd Główny PTN Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Wieteska (przewodniczący), dr hab. Grażyna Zakrzewska, prof. IChTJ (koordynator), Prezes PGE EJ 1 Sp. z o.o. Aleksander Grad, prof. dr hab. Andrzej G. Chmielewski, prof. dr hab. Stefan Chwaszczewski oraz dr Nikołaj Uzunow.

Partnerem konkursu i sponsorem nagród pieniężnych była PGE EJ 1 Sp. z o.o. Nagrody wręczono w trakcie uroczystości inauguracji roku akademickiego 2013/2014.