W listopadzie 2012 r. w ramach prac nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej przeprowadzono konsultacje transgraniczne z Austrią i Niemcami. Jak podkreśla resort gospodarki w ich trakcie udało się wyjaśnić wątpliwości tych krajów odnośnie polskiego projektu jądrowego. Na początek grudnia zaplanowano ostatnie tego typu spotkanie z przedstawicielami Danii.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a także Konwencji Aarhus i Konwencji Espoo, Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło we współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska konsultacje transgraniczne z takimi państwami jak: Litwa, Łotwa, Estonia, Szwecja, Finlandia, Dania, Niemcy, Austria, Czechy i Słowacja.

Poszczególne kraje otrzymały pisemne odpowiedzi na zgłoszone stronie polskiej uwagi. Słowacja, Austria, Niemcy i Dania poprosiły o dodatkowe konsultacje transgraniczne w formie spotkania ekspertów na poziomie międzyrządowym.

Według relacji MG 23 lipca 2012 r. odbyło się spotkanie dwustronne ze Słowacją. Zakończyło się ono wyjaśnieniem wszystkich powstałych w trakcie rozmów wątpliwości i podpisaniem Protokołu, co pozwoliło zamknąć proces konsultacji transgranicznych z tym krajem.

Jednocześnie resort informuje, ze 22 listopada 2012 r. miały miejsce rozmowy z Austrią, a 27 listopada z Niemcami. W ich trakcie omówiono takie kwestie jak bezpieczeństwo polskich elektrowni jądrowych, ich lokalizacje, gospodarka odpadami promieniotwórczymi czy funkcjonowania polskiego dozoru jądrowego.
- Podczas spotkań udało się wyjaśnić wątpliwości i zapytania, co pozwoliło z sukcesem zakończyć ten etap konsultacji transgranicznych z oboma krajami. Do końca stycznia 2013 r. Austria i Niemcy przekażą Polsce swoje oficjalne, ostateczne stanowiska, co formalnie zakończy proces konsultacji - czytamy w komunikacie ministerstwa.

Na początek grudnia 2012 r. zaplanowane jest ostanie spotkanie w ramach konsultacji dwustronnych - z Danią.

Po uzupełnieniu Programu PEJ o wnioski ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostanie on przedłożony do akceptacji Rady Ministrów.

 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki