Odpowiednio wyszkolona kadra to gwarancja powodzenia Programu Polskiej Energetyki Jądrowej - powiedziała Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej Hanna Trojanowska otwierając spotkanie z przedstawicielami polskich uczelni wyższych i instytutów naukowych, zajmujących się kształceniem w obszarze energetyki jądrowej. Spotkanie odbyło się 23 stycznia 2013 r. w MG.

Spotkanie było podsumowaniem trzech etapów szkoleń i staży zorganizowanych w latach 2009 – 2012 przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z francuskim Komisariatem ds. Energii Atomowej oraz Alternatywnych Źródeł Energii (CEA). Wzięli w nim również udział przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Celem staży było przeszkolenie grupy 36 tzw. edukatorów, którzy tworzą obecnie zaplecze kadrowe na potrzeby kształcenia przyszłych specjalistów w obszarze  energetyki jądrowej. Edukatorzy podnosili swoje kwalifikacje w wiodących francuskich instytutach zajmujących się badaniami w zakresie energetyki jądrowej. We współpracy z naukowcami z Francji mieli oni okazję realizować prace badawcze, które kontynuują w kraju.

Dzięki zdobytej wiedzy edukatorzy koordynują nowootwarte studia podyplomowe i kształcą studentów na poziomie inżynierskim i magisterskim w szkołach wyższych m.in. na Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Wrocławskiej czy Politechnice Poznańskiej. Wyjazdy wzmocniły także kontakty i współpracę pomiędzy ich macierzystymi uczelniami a ośrodkami zagranicznymi. Wnioski i uwagi edukatorów z przebiegu szkoleń we Francji zostaną wykorzystane w dalszych pracach Ministerstwa Gospodarki.

***

Celem Programu Polskiej Energetyki Jądrowej w obszarze rozwoju zasobów ludzkich jest stworzenie kadry, która zagwarantuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej w Polsce, w tym efektywną i bezpieczną budowę i eksploatację elektrowni jądrowych, a w późniejszej perspektywie ich likwidację.

Instytucjami bezpośrednio zaangażowanymi w proces przygotowywania i realizacji Programu w tym zakresie są: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Państwowa Agencja Atomistyki, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Urząd Dozoru Technicznego, Inwestor (PGE S.A) oraz otoczenie akademickie i naukowe.

 

Źródło: mg.gov.pl