Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza uczelnie/podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, kształcące studentów oraz instytuty naukowe/badawcze, do przeprowadzenia dodatkowego naboru kandydatów do udziału w programach stażowo-szkoleniowych w czołowych europejskich ośrodkach akademickich w zakresie energetyki jądrowej.

Nabór ten stanowi uzupełnienie I-go etapu rekrutacji formalnej który został przeprowadzony  styczeń – kwiecień 2015 r. Programy szkoleniowo-stażowe realizowane będą w ramach projektu systemowego Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pt. „Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Projekt zakłada bezpłatny udział 120 pracowników polskich uczelni i ośrodków naukowo-badawczych w stażach i szkoleniach w najlepszych ośrodkach naukowych na świecie w grupach 40 osobowych w terminie III kwartał. – IV kwartał 2015 r.

Kandydatami do udziału w programach mogą być polscy naukowcy/badacze posiadający co najmniej dyplom inżyniera/licencjata, prowadzący badania w dyscyplinie nauk technicznych, doktoranci i absolwenci studiów wyższych z zakresu energetyki jądrowej a także pracownicy instytutów badawczych i naukowych.

Energetyka jądrowa jest dziedziną, w której istnieje wiele specjalności teoretycznych, doświadczalnych i inżynierskich, dlatego konkurs kierujemy do następujących kierunków/specjalności:

 • energetyka,
 • energetyka jądrowa,
 • fizyka jądrowa,
 • chemia jądrowa,
 • energetyka jądrowa i technologia jądrowa w przemyśle i medycynie,
 • fizyka techniczna,
 • bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna,
 • budowa i eksploatacja systemów energetycznych,
 • studia międzywydziałowe o kierunku energetyka,
 • mechanika i budowa maszyn, specjalność: inżynieria jądrowa,
 • elektrotechnika, specjalność: elektroenergetyka,
 • energetyka cieplna i jądrowa,
 • automatyka,
 • elektronika,
 • inżynieria środowiska,
 • inżynieria mechaniczna,
 • mechatronika,
 • budownictwo,
 • informatyka,
 • inżynieria bezpieczeństwa w zakresie energetyki jądrowej,
 • ochrona środowiska,
 • inne pokrewne kierunki ścisłe i techniczne.

Przeszkolenie obejmować będzie tzw. edukatorów czyli osoby, które nabytą wiedzę będą przekazywać w Polsce. Zadaniem edukatorów będzie rozwój na macierzystej uczelni/podstawowej jednostce, kierunków studiów i specjalności związanych z danymi obszarami, opracowywanie programów kształcenia oraz rozwój badań naukowych, a ponadto m.in. działalność na rzecz współpracy z przedsiębiorstwami, wzrostu akceptacji społecznej dla uruchomienia elektrowni jądrowej w Polsce.

Uczelnia/podstawowa jednostka organizacyjna uczelni przeprowadzi wg własnych zasad, wstępną kwalifikację kandydatów, którzy oprócz wymagań sformułowanych wyżej spełniają co najmniej następujące warunki:

 • posiadają biegłą znajomość języka angielskiego, w tym fachowego,
 • określą cele stażu/przedstawią wykaz zagadnień, które stażysta chciałby opanować,
 • otrzymają jednoznaczną pozytywną opinię opiekuna naukowego.

W pierwszym etapie naboru uzupełniającego uczelnia/podstawowa jednostka organizacyjna uczelni zakwalifikuje kandydatów potwierdzając, że kandydat jest związany zawodowo energetyką jądrową, który wykorzysta zdobyte umiejętności. W drugim etapie kandydaci, którzy posiadają rekomendację uczelni/podstawowej jednostki organizacyjni uczelni zostaną zaproszeni do udziału w procedurze kwalifikacyjnej prowadzonej przez komisję konkursową, powołaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rekomendowani przez uczelnie kandydaci, zgłaszają chęć udziału w programach poprzez rejestrację  w elektronicznym systemie rekrutacyjnym do dnia  15 lipca 2015 roku. W systemie rekrutacyjnym kandydaci przedstawią 2 pisemne prezentacje w zakresie:

 • oczekiwań kandydata dotyczących wykorzystania umiejętności nabytych w programie szkoleniowo-stażowym po powrocie do kraju;
 • prowadzonych badań przez pracowników dydaktycznych i doktorantów lub posiadanych kompetencji w obszarach wymienionych w pkt.1.1 zdobytych w trakcie studiów przez absolwentów.

Ponadto kandydaci dołączą następujące dokumenty:

 • rekomendację uczelni,
 • CV
 • list motywacyjny
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 202 r Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Każdy program stażowo-szkoleniowy będzie trwał do 2 miesięcy i zostanie zamówiony przez MNiSW w ramach postępowania przetargowego w czołowych europejskich uczelniach, posiadających duże osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr i prowadzenia badań naukowych dla potrzeb elektrowni jądrowych. W ramach programu sfinansowane zostaną wyjazdy stażowo-szkoleniowe oraz pokryte koszty pobytu w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o tej inicjatywie w Państwa jednostkach oraz rekomendację dla kandydatów, która będzie jednoznaczna ze zgodą ze strony uczelni na odbycie takiego stażu.

Formularz aplikacyjny   dostępny jest tutaj.

Szczegółowych informacji udziela p. Monika Wysocka, monika.wysocka@nauka.gov.pl, lub telefonicznie 22 529 24 84.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego