CLOR - BEZPIECZNA ENERGETYKA JĄDROWA
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) zostało powołane w 1957 roku. Status Instytutu Badawczego uzyskało 1 października 2010 i do dziś jest wiodącą w kraju jednostką badawczo-naukową w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym.

Zakres prac CLOR i obszar jego działalności eksperckiej określony jest przez umowę z Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), dzięki której CLOR stał się specjalistycznym zapleczem merytorycznym i technicznym dozoru jądrowego PAA oraz istotnym ogniwem krajowego systemu bezpieczeństwa radiacyjnego. CLOR od początku swego istnienia szkoli Inspektorów Ochrony Radiologicznej, uczestniczy w monitoringu radiacyjnym kraju, prowadzi prace projektowe i wdrożeniowe prototypów systemu monitoringu w otoczeniu obiektów jądrowych oraz badania w zakresie metod oceny narażenia ludności w warunkach normalnych oraz awarii radiacyjnych.

W 2010 r. CLOR poszerzył zakres swojej działalności eksperckiej o prace na rzecz pełnomocnika rządu ds. energetyki jądrowej oraz Dep. Energetyki Jądrowej MG. Między innymi CLOR brał udział w spotkaniach z członkami Misji INIR (Integrated Nuclear Infrastructure Review) w marcu 2013 r. dotyczącej budowy krajowej infrastruktury przyszłej energetyki jądrowej. Uczestniczył też w negocjacjach transgranicznych z Rosją (na rzecz Min. Środowiska), w związku z budową elektrowni jądrowej w Kaliningradzie. Obecne zadania badawcze CLOR wynikają głównie z zadań państwa, ujętych w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej. Od 2011 r. CLOR koordynuje zadanie pt. „Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej", realizowane w ramach strategicznego projektu badawczego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt.„Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej".

Instytut jest koordynatorem tego zadania, a jego prace koncentrują się przede wszystkim na wdrożeniu nowego prototypu stacji MASS-1000 (Mobile Aerosol Sampling Station) do pomiaru promieniotwórczych skażeń powietrza, opracowaniu metodyki badań radiologicznych w lokalizacjach planowanych elektrowni jądrowych i na wdrożeniu nowych standardów dozymetrii narażenia zawodowego pracowników przyszłej elektrowni jądrowej. CLOR współpracuje z Komitetem Ochrony Radiologicznej i Zdrowia Publicznego (CRPPH) przy NEA (Nuclear Energy Agency), bierze udział w pracach Grupy Roboczej Międzynarodowej Agencji Atomowej testującej i walidującej modele komputerowe służące do przewidywania dawek i skażeń środowiska, a w ramach krajowych zobowiązań wobec Komisji Helsińskiej - prowadzi badania osadów dennych i środowiska w Morzu Bałtyckim pod kątem zawartości pierwiastków promieniotwórczych.

Niezależnie od tempa wdrażania energetyki jądrowej w Polsce, zachodzi pilna konieczność unowocześnienia systemu Ochrony Radiologicznej w Polsce chociażby ze względu na wzrost liczby potencjalnych źródeł zagrożenia radiacyjnego kraju, m.in. elektrowni jądrowych krajów sąsiednich zlokalizowanych w pobliżu granic Polski, źródeł promieniowania jonizującego np. w sektorze medycznym w związku z rozwojem nowych technik badań diagnostycznych i terapeutycznych, czy też w związku z podwyższeniem standardów warunków pracy i ochrony środowiska przez UE.

Źródło: Rzeczpospolita