Wyniki badań lokalnych społeczności z czerwca 2013 r. zrealizowanych przez TNS Polska Cyklicznie realizowane przez PGE EJ 1 sp. z o.o. badania sondażowe pokazują, że nastawienie opinii publicznej do inwestycji utrzymuje się na stałym poziomie. Zdecydowana większość mieszkańców województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego deklaruje wiedzę na temat energetyki jądrowej, ale wskazuje też na potrzebę prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych. Mieszkańcy Pomorza pozytywnie oceniają potencjalny wpływ inwestycji na rozwój gmin i regionu. Poziom akceptacji dla projektu wśród mieszkańców tego województwa jest zdecydowanie wyższy niż w województwie zachodniopomorskim.

Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej:

 1. Badani odpowiadali na pytanie o poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w dwóch wariantach – gdyby miała zostać zlokalizowana poza miejscem ich zamieszkania (w Polsce) oraz w ich najbliższym sąsiedztwie (w pobliżu miejsca zamieszkania).
 2. Zdecydowanie częściej poparcie dla budowy elektrowni w Polsce wyrażają mieszkańcy województwa pomorskiego (59 proc.) niż mieszkańcy zachodniopomorskiego (29 proc.). Analogiczny rozkład opinii można zauważyć w odpowiedziach na pytanie o budowę elektrowni jądrowej w pobliżu miejsca zamieszkania – popiera ją 57 proc. mieszkańców województwa pomorskiego i 21 proc. badanych z zachodniopomorskiego.
 3. W województwie pomorskim przyzwolenie dla inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie jest tylko nieznacznie niższe od poparcia dla budowy elektrowni jądrowej poza miejscem zamieszkania (odpowiednio 57 i 59 proc.). Oznacza to, że mieszkańcy Pomorza są świadomi potrzeby realizacji tej inwestycji i godzą się na jej lokalizację na terenie ich województwa.
 4. W gminach lokalizacyjnych  woj. pomorskiego poparcie dla inwestycji utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie. Najwyższe poparcie dla budowy elektrowni w Polsce wyrażają mieszkańcy Gniewina (80 proc.) i Krokowej (60 proc.), a w gminie Choczewo poparcie dla inwestycji wynosi 54 proc.  Rozkład odpowiedzi o lokalizację w najbliższym sąsiedztwie jest analogiczny – inwestycję na terenie ich gminy najczęściej popierają mieszkańcy Gniewina (72 proc.) i Krokowej (58 proc.). Warto zauważyć, że w gminie Choczewo w porównaniu z poprzednim badaniem poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w sąsiedztwie wzrosło z 51 proc. do 55 proc.
 5. Jeżeli chodzi o gminę Mielno to poparcie dla elektrowni jądrowej w Polsce jak i w sąsiedztwie, spadło nieznacznie i utrzymuje się na niskim poziomie, odpowiednio 18 i 11 proc.

Wpływ budowy elektrowni jądrowej na życie mieszkańców i rozwój regionu:

 1. Badani proszeni byli także o wskazanie korzyści związanych z inwestycją. Mieszkańcy gmin – potencjalnych lokalizacji z woj. pomorskiego najczęściej wskazywali na: zapewnienie nowych miejsc pracy (47 proc.), uzyskanie tańszej elektryczności (42 proc.) i rozwój gminy (21 proc.).
 2. Zdania badanych z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego na temat możliwych korzyści znacząco się różniły. O ile ponad połowa (55 proc.) mieszkańców z województwa pomorskiego liczy na utworzenie nowych miejsc pracy w związku z inwestycją, o tyle zdanie to podziela jedynie 23 proc. mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. W przypadku tańszego prądu odpowiedzi kształtowały się na poziomie 48 i 28 proc., a oczekiwanego rozwoju gminy 24 i 11 proc. (odpowiednio: woj. pomorskie i zachodniopomorskie). 44 proc. mieszkańców województwa zachodniopomorskiego nie widzi żadnych bezpośrednich korzyści dla gminy, w której ma być zlokalizowana elektrownia (w Mielnie odsetek wynosi 64 proc.).
 3. Zdaniem badanych z województwa pomorskiego budowa elektrowni jądrowej będzie miała też pozytywny wpływ na cały region. Badani najczęściej wskazywali na wzrost liczby nowych miejsc pracy (75 proc.) i rozwój infrastruktury (72 proc.).
 4. Zarówno badania ilościowe jak i jakościowe potwierdziły, że rośnie oczekiwanie zaangażowania strony rządowej w temat budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej (56 proc. w porównaniu do 50 proc. stosunku do poprzedniego badania). W opinii badanych sygnalizowano silną potrzebę jasnej deklaracji strony rządowej, która stanowić będzie swoistą legitymizację inwestycji.

Poziom wiedzy na temat energetyki jądrowej:

 1. Zdecydowana większość mieszkańców województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego deklaruje wiedzę na temat energetyki jądrowej, elektrowni jądrowych, ich roli gospodarczej i wpływu na środowisko. Takie zdanie wyraziło odpowiednio 91 proc. badanych z województwa pomorskiego i 86 proc. z województwa zachodniopomorskiego. Większość respondentów określa jednak swoją wiedzę jako przeciętną lub dostateczną (około dwie trzecie w każdym z województw). Deklarowany poziom wiedzy, jak i potrzeba uzyskiwania dalszych informacji, świadczy o tym, że mieszkańcy tych dwóch województw interesują się inwestycją i ten temat jest dla nich ważny. Wyniki te interpretujemy jako wyraz poczucia bycia poinformowanym przez uczestników badania, co jest istotnym elementem bezpieczeństwa informacyjnego. 
 2. Potrzebę  prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych związanych z inwestycją dostrzega 72 proc. badanych z województwa pomorskiego i 52 proc. badanych z województwa zachodniopomorskiego. Najbardziej zainteresowani problematyką energetyki jądrowej i zasad działania elektrowni jądrowych są mieszkańcy Gniewina (82 proc.), najmniej Mielna (39 proc.).

Tabela. Samoocena własnego poziomu wiedzy na temat energetyki jądrowej.
„Jak ocenia Pan/Pani stopień swojej wiedzy na temat energetyki jądrowej i elektrowni jądrowych, ich roli gospodarczej i wpływu na środowisko?”.

Informacje o badaniu

PGE EJ 1 cyklicznie monitoruje nastawienie opinii publicznej i wiedzę na temat planowanej budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Ostatni sondaż został zrealizowany w dniach od 20 maja do 19 czerwca 2013 r. przez instytut TNS Polska. Łącznie przeprowadzono 2400 wywiadów w miejscowościach będących potencjalnymi lokalizacjami elektrowni jądrowej oraz pobliskich większych miastach. Badania zostały zrealizowane w:

 1. województwie pomorskim (1502 wywiady), w tym:
  1. gminie Krokowa – 500 wywiadów,
  2. gminie Choczewo – 601 wywiadów,
  3. gminie Gniewino – 299 wywiadów,
  4. Trójmieście – 401 wywiadów (w podziale na Gdańsk:200, Gdynia 99, Sopot 102 wywiady),
 2. województwie zachodniopomorskim (599 wywiadów), w tym:
  1. gminie Mielno  - 220 wywiadów,
  2. Koszalinie – 379 wywiadów.

Badanie było prowadzone techniką wywiadu bezpośredniego.

--------------------------------------------------------------------------------
PGE EJ 1 Sp. z o.o. odpowiada za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego, przeprowadzenie badań lokalizacyjnych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę elektrowni jądrowej. PGE EJ 1 Sp. z o.o. odpowiada także za przeprowadzenie postępowania na wybór technologii przyszłej elektrowni jądrowej.