Bezpieczne gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi - RM przyjęła projekt MG

Określenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla składowisk odpadów promieniotwórczych to główne zmiany w Prawie atomowym zaproponowane przez MG. Rada Ministrów przyjęła dokument 5 listopada 2013 r.

Zgodnie z przyjętymi przepisami nowe składowiska odpadów promieniotwórczych będą powstawały z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, w oparciu o badania i analizy. Przy ich budowie będzie można stosować tylko takie rozwiązania i technologie, które zostały sprawdzone w praktyce lub w drodze badań i prób.

Projekt MG zakłada także opracowanie „Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym”. Będzie on obejmował całokształt zagadnień gospodarowania odpadami.

Poza tym nowe regulacje zapewniają każdemu obywatelowi dostęp do informacji o składowisku odpadów promieniotwórczych oraz jego wpływie na zdrowie ludzi i środowisko.

W Polsce odpady promieniotwórcze powstają z medycznych, przemysłowych i badawczych zastosowań energii jądrowej. Obecnie istnieje tylko jedno składowisko odpadów promieniotwórczych w gminie Różan (woj. mazowieckie). Powstało ono w 1961 r. Konieczna jest więc budowa kolejnych na odpady średnio- i niskoaktywne pochodzące z dotychczasowych zastosowań energii jądrowej w Polsce.

Ponadto, ze względu na planowane w naszym kraju powstanie elektrowni jądrowych, w perspektywie kilkudziesięciu lat potrzebne będzie również składowisko głębinowe na odpady wysokoaktywne.

***

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw stanowi implementację dyrektywy 2011/70/EURATOM z 19 lipca 2011 r. ustanawiającej ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.

Źródło: MG